Västanberga

Västanberga är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken.

Karta
Läget för Västanberga gård i Vallentuna. Mangårdsbyggnaden är huset till vänster om fornlämningsområdet i kartans nedre del.

Namnet har ett väderstrecksangivande förled och efterleden –berga beskriver sannolikt terrängen, men kan möjligen även tolkas som ”bebyggelsen väster om Berga/Bergby”.

Åker
Från vänster syns en lada och mangårdsbygnaden vid Västanberga gård. Nedanför dessa bostadsområdet Snapptuna och till höger ekonomibyggnader vid Foderby. Fotot är taget från Hammarbacken mot norr. Fotograf: Yngve Sjögren 1983.   

Västanberga utgjorde under historisk tid en ensamgård taxerad till 10 ⅔ öresland. Av den geometriska jordebokskartan (A10:64-65) som även omfattar Foderby, Nyby och Ekeby inägor framgår att utsädet uppgick årligen till mellan knappt 9 och 11 tunnor. Ängsskörden låg på 18 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således 1:2.

Karta
Del av karta A10:65-65 som bland annat visar Västanberga ägor. Platsen för Västanberga gårds mangårdsbygnad är markerad med A.

Vid sekelskiftet 1900 fanns det två gårdar i Västanberga. Förutom gårdarna fanns fem bebyggda lägenheter på ägorna. Arealen åker uppgick till 89,4 hektar och det fanns 8,5 hektar naturlig ängsmark kvar.

Hus
Västanberga gårds mangårdsbyggnad. Fotograf: Svante Berg 1994.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats