Ormsta

Ormsta är beläget centralt i Vallentuna socken. Ormsta har haft en väl sammanhållen, närmast kvadratisk ägofigur med inägorna i sydväst och utmarken i öster. Ormsta gränsar till Åby i söder, Lingsberg i öster, Ubby i norr och till Västanberga, Ekeby och Mörby i väster.

Karta
Karta över Ormsta gårds marker som de ser ut idag.

Ormsta gårdstomt ligger ungefär 20 meter över havet. Markerna västerut ligger längre och i östra delen av ägorna finns höjder upp mot 50 meter över havet.

Namnet är en sammansättning av förleden orm- och efterleden –sta vilket torde kunna tolkas som stället där en man vid namn Orm bodde. 

Utsikt från Schramsta mot Ormsta gård
Utsikt från Schramsta mot Ormsta gård. Fotograf: Claes Schram ca 1925.

Norr och öster om Ormsta gårdstomt finns gravfält. Det gravfält, RAÄ 38:1som ligger rakt österut ligger drygt 150 meter från tomten och består av 62 synliga fornlämningar, varav 55 runda stensättningar, sex högar, en treudd och en terrassering. Gravfältet ligger mellan 25 och 30 meter över havet. Gravfältet, RAÄ 36:1, norr om gårdstomten hyser cirka 50 fornlämningar, varav 44 runda stensättningar, tre högar, två treuddar och en rektangulär stensättning. Öster om gården finns flera skålgropsförekomster, RAÄ 394:1RAÄ 388:1RAÄ 401:1, m fl. Norr om det nordliga gravfältet finns flera stensättningar, bland andra RAÄ 35:1. Sydost om det andra gravfältet, alldeles intill och öster om vägen upp mot Lindholmen finns ett röse, RAÄ 39:1 och även längre norrut ligger ett röse, RAÄ 319:1. Nära ägogränsen mot Lingsberg i öster finns flera enstaka fornlämningar, bl a en hög RAÄ 511:2.

Ormsta utgjorde under historisk tid en stor självägd ensamgård taxerad till 16 öresland (2 markland). Gården med tillhörande åker och äng karterades år 1635 (A10:71). Det årliga utsädet uppgick då till drygt 16 tunnor årligen och ängsskörden var 30 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således knappt 1:2.

Karta
Karta över Ormsta gårds ägor 1635.

År 1765 (A112-30:1) storskiftades Ormsta. Ägorna fördelades på fyra brukningsdelar. Alla ägor är redovisade, men gårdsbebyggelsen är sparsamt redovisad. Det omnämns ett torp – ”Baddet”, beläget på grannenheten ”Lindsberg” i öster, i övrigt redovisas i textbeskrivningen ett båtsmanstorp. Troligen var det beläget öster om vägen någonstans inom nuvarande Haga. Utanför Ormsta ägor i norr har lantmätaren antecknat ”hamphafvet” vid en liten inhägnad.

Karta
Del av karta A112-30:1 från 1765. 

År 1794 (A112-30:2) gjordes en rågångsförrättning mellan Ormsta och Ubby i norr samt Lindsbergs ägor i öster.

Av häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att Ormsta bestod av en gård och att det på Ormsta ägor tillkommit flera torplägenheter, Hagu och Henriksborg längs vägen, Stensta och Nyborg i norr och Johannisdal och Ormstalund i söder. Sammanlagt på ägorna fanns förutom gården sju bebyggda lägenheter. Invid, söder om gården fanns en stor trädgård. Arealen brukad åker uppgick till 52 hektar och det fanns 0,4 hektar naturlig ängsmark kvar.

Karta
Karta över Ormsta gårds ägor vid sekelskiftet 1900.

Utsiktsbild över Ormsta gård
Utsiktsbild över Ormsta gård. Fotograf: Claes Schram 1925.

I början av 1950-talet hade omfattande avstyckningar skett och ny bebyggelse hade tillkommit på Ormsta ägor. Torpet Henriksborg kallades Emriksborg. Till gården fanns fortfarande en del åkermark i väster och utmark i nordost, jordbruk bedrevs till början av 1960-talet. Av ekonomiska kartan framgår att det etablerats ny bebyggelse med namnen Ensta och Stensta intill vägen upp mot Lindholmen. Ormsta hage låg fortfarande obebyggd, men längre österut hade det redan styckats tomter och byggts ganska många friliggande bostadshus.

Idag är Ormsta ägor nästan helt bebyggda med bostadhus. Ormstaskolan ligger centralt i förhållande till de omgivande bostadsområdena. En ny station har tillkommit på Roslagsbanan i nordvästra delen av Ormsta.

Ormsta villaområde
Ormsta villaområde. Fotograf: Stig Forslund ca 1955.

En mindre del av Ormsta ägor, de allra östligaste, berörs av riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats