Björkby

Björkby är centralt beläget i socknen. Björkby ägor har inte varit särskilt omfattande under historisk tid. Vid sekelskiftet 1900 var det den minsta brukningsenheten i socknen med sina 23 hektar. Ägofiguren har varit väl sammanhållen med åkermark i sydost och ängsmark i väster där det även fanns särhägnade ängsgärden för Mörby och Kyrkbyn. Till Björkby fanns ingen utmark.

Karta
Karta över Björkby idag.

Björkby ligger förhållandevis lågt. Gården ligger mellan 15 och 20 meter över havet. De högsta höjderna strax söder om gården når drygt 25 meter över havet.

Namnet är ett –bynamn med ett vegetationsbeskrivande förled björk-.

En man och en kvinna som sitter vid ett bord framför ett hus
Edla Gustavsson och maken Gustav Gustavsson sitter vid kaffebordet utanför Björkby gård. Fotograf: Okänd ca 1915.

Söder om gården har man hittat en härd, RAÄ 519:1. På höjden sydost om gården finns även en rund stensättning, RAÄ 358:1. Öster om gården har det funnits en numera undersökt och borttagen husgrund, RAÄ 71:1. I gränsen mot Mörby och Väsby i öster finns flera stensättningar.

Björkby utgjorde under historisk tid en ensamgård ägd av kronan värderad till 8 öresland eller ett markland. Gården hade tidigare tillhört kyrkan. Det årliga utsädet uppgick till 7 ¾ tunnor och årligen kunde 28 lass hö skördas på ängsmarken. Relationen 1:4 berättar att produktionen var inriktad mot animalier och boskapsskötsel i första hand, men inte enbart. Se den geometriska jordeboken A10:59. I kartan redovisas även två torp, varav ett tillhörde Mörby.Karta

Del av karta över Björkby ägor från 1635.

Av konceptet till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att Björkby fungerade som komministerboställe. All ängsmark var uppodlad till åker. Vid gården fanns en trädgård. Torpen fanns inte kvar. Till gården odlades 17,5 hektar åker.

Hus. Framför huset står det en grupp vuxna människor.
Björkby komministerboställe i Vallentuna. Fotograf: Okänd 1863.

I början av 1950-talet fanns det två bostadshus vid gården och flera mindre ekonomibyggnader i söder. Trädgården var kvar, uppdelad i två delar.

Idag går vägen in mot Vallentuna centrum över östra delen av Björkby ägor. Gården finns kvar med sina två bostadshus väster om vägen och markerna kring gården och på båda sidor om vägen brukas traditionellt som jordbruksmark. I östra delen av ägorna ligger en större byggnad, men i övrigt är bebyggelse- och markanvändningsstrukturen helt intakt på Björkby.

Hästhage
Björkby gård i Vallentuna. Fotograf: Svante Berg 1994.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats