Ekeby

Ekeby är beläget i socknens centrala del, norr om Mörby och väster om Ormsta. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning med byns bebyggelseläge och inägorna i öster, utmarken centralt och tidigare ängsmark i väster.

Karta
Karta över Ekeby gårds ägor idag. 

Ekeby bytomt ligger nära 25 meter över havet, i södra kanten av en svag förhöjning i landskapet. Öster om bytomten ligger markerna lägre, strax sydväst om bytomten finns en höjd som sträcker sig upp mot 40 meter över havet. I norr finns flera höjder på upp mot 45 meter över havet. Längst i väster ligger markerna dock mycket lågt, mellan 10 och 15 meter över havet.

Namnet är ett –bynamn med vegetationsbeskrivande förleden eke-. Tolkningen torde vara byn med/vid eken/ekarna.

Flygfoto
Det stora vita huset t v är Stora Ekeby gård i Vallentuna. Huset är rivet och på dess plats ligger Ekeby daghem. Det mindre vita huset t h är Lilla Ekeby. Fotograf: Okänd 1947/48

Norr om bytomten finns ett gravfält, RAÄ 202:1 som är uppdelat i två delar. Det innehåller 45 fornlämningar varav huvuddelen utgör runda stensättningar, men här finns även två rektangulära stensättningar. Norr om gården har det funnits en kvarn vars grund är borttagen, RAÄ 201:1. I sydöstra delen av ägorna och in på Mörby ägor finns rester av ett förhistoriskt hägnadssystem med stensträngar, RAÄ 462:1, m fl. Här har det funnits mer än 750 meter stensträngar, men delar av systemet undersöktes i början av 1990-talet, dokumenterades och togs bort. 

I västra delen av ägorna, där idag industriområdet Rosendal ligger, fanns kommunens enda kända avrättningsplats, RAÄ 359:1. Eventuellt har Jarlabankes tingsplats också legat här. Längre norrut har det legat ett numera undersökt och borttaget gravfält, RAÄ 198:1. Längst i väster finns bebyggelselämningar, RAÄ 67:1 och i norra kanten av dessa finns en runsten alldeles intill infartsvägen och nära flygfältet,RAÄ 94:1 (U 239). Platsen är sekundär och stenen torde vara flyttad flera gånger. På stenen står ”Inga lät hugga stenarna (efter sin make(?))…”. På 1600-talet stod stenen på Mörby.

Hus. Framför huset står en grupp människor.
Mangårdbyggnaden vid Stora Ekeby gård byggd ca 1890. Fotograf: Okänd 1919.

Ekeby utgjorde då den karterades år 1635 (A10:64-65) en by med två gårdar belägna nära korsningen mellan häradsvägen och kyrkvägen. Där fanns en liten självägd gård om 5 öresland och en gård som var ägd av frälset taxerad till 7 öresland. Tillsammans var byn värderad till 1½ markland. Utsädet för skattegården uppgick årligen till mellan 5 och ¼ tunnor och 6 tunnor och höskörden var 20 lass. Frälsegården hade mellan 6 ¾ och 7 ½ tunnors utsäde årligen och kunde skörda 30 lass hö. Relationen mellan åker och äng var alltså ca 1:4 för båda gårdarna i byn.  

Karta
Karta A10:64-65 över Ekeby ägor 1635.

Ekeby storskiftades år 1790 (A112-8:1). Gårdarnas jordnatur hade ändrats sedan 1630-talet, men dess värderade storlek var densamma. Gårdarna benämndes Södergården (den större) och Norrgården. På ägorna låg även de två torpen Vargmötet och Avunden som båda brukade egen åker. Torpet Avunden låg nära ägogränsen mot Lindö i väster och Vargmötet närmare byn intill vägen upp mot Lindö. Det fanns även bebyggelse på den platsen där torpet Rosendal senare anlades. Vägen genom ägorna benämns ”Häradsvägen”.

Karta
Karta över Ekeby ägor 1790.

Vid sekelskiftet 1900  fanns tre gårdar kvar i Ekeby. Det fanns även sex bebyggda lägenheter på ägorna. Sedan 1700-talets slut hade ett torp tillkommit i södra delen av ägorna nära ägogränsen mot Mörby, det benämndes Rosendal. Arealen åker uppgick till 56,7 hektar, men det fanns ingen naturlig äng kvar.

I början av 1950-talet hade Vargmötet bytt namn till Mötet och det hade tillkommit enstaka bostäder utmed vägen och nära ägogränsen mot Mörby, intill de äldre bebyggelselägena för Rosendal och Mötet. Avunden fanns inte kvar som bebyggd plats, men däremot levde namnet kvar på ett uppodlat skifte. Ännu hade inte så omfattande avstyckningar skett på Ekeby ägor.

Hus under uppförande
Småhusbebyggelse i Ekebyområdet under uppförande. Fotograf: Yngve Sjögren 1977.

Idag är i stort sett all mark som tidigare tillhört Ekeby by bebyggd med modern bebyggelse. I västra delen korsar infartsvägen mot Vallentuna centrum ägorna och norra delen av flygfältet tangerar Ekeby ägor. På andra sidan vägen har industriområdena Vargmötet och Rosendal tillkommit och ovanför dessa ligger idag bostadsområden, bl a Dragonvreten och Ekeby. I östra delen av ägorna finns ett vårdhem. En av gårdarna i Ekeby finns kvar.

Ekeby ingår i sin västligaste del i riksintresse för kulturmiljövården K 71.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats