Uthamra

Uthamra är beläget i södra delen av Vallentuna socken, på ömse sidor om Vallentunasjön. Uthamra har haft en mycket långsträckt ägofigur som sträcker sig ända uppifrån Lindö i norr med inägorna lokaliserade på västra sidan av Vallentunasjön och utmarken i ett avlångt långsmalt skifte på östra sidan av Vallentunasjön, längs ägogränsen mot Täby i söder. Bytomten låg och ligger fortfarande kvar centralt i förhållande till den historiska åkermarken.

Karta
Dagens Uthamra med omgivningar.

Uthamra ligger lågt och på ägorna finns enstaka höjder som sträcker sig upp mot 40 meter över havet, men huvuddelen av ägorna ligger mellan 15 och 20 meter över havet.

Namnet Uthamra är sammansatt av förleden ut- och efterleden –hamra. Ordet hamra betyder skog. Förleden kan ha att göra med skogens belägenhet i förhållande till inägorna i byn, att de låg på andra sidan sjön. 

Flygfoto
 Uthamra gård byggdes 1891-92 av Werner Eneroth som kom från Seneby. Huvudbyggnaderna har stora likheter med varandra. Huvudbyggnaden brann ner till grunden 1962. Fotograf: Okänd ca 1950.

På Uthamra finns två kända gravfält, ett mindre i norra delen av ägorna RAÄ 80:1 och ett söder om bytomten RAÄ 45:1. På höjden norr om bytomten ligger enstaka stensättningar, RAÄ 371:1 och RAÄ 372:1. På höjden som idag är omgiven av Uthamra strand ligger ett röse RAÄ 51:1 och det finns även ett röse på östra sidan av Vallentunasjön. Öster om sjön ligger även en kort stensträng RAÄ 503:1.

Byggnad
Huvudbyggnaden på Uthamra gård som brann ner 1962. Fotograf: Okänd ca 1940.

Uthamra utgjorde under historisk tid en by om tre markland. När den karterades år 1635 (A10:76-77) fanns här ett stort skattehemman (13 öresland) och två mindre frälsehemman om 5 ½ öresland vardera. Skattegårdens årliga utsäde uppgick till mellan 11 och 12 tunnor och 32 lass hö kunde skördas under samma tid. Relationen mellan åker och äng var 1:3. Frälsegårdarnas utsäde var kring 5 tunnor och varje år skördades 13 lass hö. Även för dessa gårdar var boskapsskötsel viktigare än spannmålsodling för försörjningen i motsvarande grad, dvs ungefär 1:3.

Karta
Del av karta A10:76-77 över bland annat Uthamras ägor. Gårdarna i Uthamra i kartbildens mitt. Vallentunasjön längst ner i högra hörnet.

År 1763 (A112-40:1) storskiftades Uthamra ägor på västra sidan av Vallentunasjön. Då fanns ett frälsehemman och två utjordar i byn. Frälsehemmanet ägdes av Johan Anckarström och var värderat till 11 öreland, den största utjorden som var augment (tillägg) till Näle rusthåll var värderad till 10 öresland och den mindre som hörde till Kragsta rusthåll till endast 4 öresland. Ägandet av den mindre utjorden delades av fyra brukare, varav tre var rusthållare i Kragsta. Byn var fortfarande sammanlagt taxerad till tre markland.

Karta
Del av karta A112-40:1 som visar Uthamra ägor vid storskiftet år 1763.

Frälsehemmanet och den stora utjorden låg i ägoblandning, medan den lilla utjordens åkermark låg för sig själv intill gränsen mot Kragsta i nordost. I kartbilden redovisas bybebyggelsen som två kringbyggda gårdar på bytomten. Dessutom redovisas en byggnad nordväst om bytomten där det senare framgår att ett båtsmanstorp låg. Åkerytan var i stort sett densamma som på 1630-talet, men däremot hade ängsmarkens avkastning ökat till 92 lass hö. Till kartan finns en utförlig rågångsbeskrivning.

År 1804 (A112-40:2) storskiftades utmarken, öster om Vallentunasjön.

Vid kartläggning inför den häradsekonomiska kartan år 1902 hade det tillkommit flera mindre lägenheter på Uthamra ägor. Nära ägogränsen mot Säby i väster hade Löfsunda anlagts och strax nordväst om bytomten fanns ett båtsmanstorp på en plats som var bebyggd redan på 1760-talet. Enstaka byggnader benämnda Rosersberg och Kristinelund hade tillkommit på utmarken öster om Vallentunasjön intill Stockholmsvägen. Öster om Roslagsbanan hade Skoga anlagts intill ägogränsen mot Kragsta i norr. Det fanns förutom gården sammanlagt sex bebyggda lägenheter på ägorna. Arealen brukad åker uppgick till 40,2 hektar. Ingen naturlig ängsmark återstod.

År 1908 (01-VAL-159) laga skiftades Uthamra.

På 1950-talet hade drygt en handfull avstyckningar av tomter skett intill västra stranden och den gamla Sjöängen på Uthamra inägor. Den gamla utmarken, på östra sidan av Vallentunasjön hade styckats upp i tomter nästan helt och hållet och nya vägar hade anlagts. Området hade sålts år 1907 till Täby AB. Styckningsplaner kom till med början år 1928. Avstyckningarna skedde initialt för fritidshus, men sedan 1962 har bebyggelsen i området kommit att permanentas och idag finns här både äldre och modern bebyggelse.

Idag sker rivning av äldre sommarhusbebyggelse och asfaltering av vägarna vilket innebär stora förändringar av området.

Hus
Uthamraområdet med adress Gläntastigen i södra Vallentuna bebyggdes i början av 1990-talet av Skanska. Fotograf: Svante Berg 1994.

Västra delen av Uthamra – där inägorna legat under historisk tid - ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, K 71.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats