Planer och styrande dokument

Allt arbete utgår ifrån gällande läroplan.

Vår skolplan beskriver vilka mål vi arbetar mot och hur.

Vår likabehandlingsplan beskriver hur vi arbetar mot att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats