Elevråd

På Hagaskolan lägger vi stor vikt vid elevernas delaktighet och inflytande. Skollagen, barnkonventionen och forskning pekar på betydelsen av barns delaktighet - både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande och elevernas hälsa. Att vara engagerad i klassråd och elevråd är även något som stärker elevernas förmåga till ansvarstagande och genom att få vara med och påverka i viktiga skolfrågor kan deras lust att lära öka.

Vi har klassråd varannan vecka och elevråd en gång i månaden på varje stadie och på elevråden deltar elever från varje klass, samt skolans elevskyddsombud. Eleverna får ett ökat ansvar i sin roll som elevrådsrepresentant ju äldre de blir och på högstadiet är det eleverna själva som fyller roller som ordförande och sekreterare. Skolledningen närvarar på elevrådsmöten. Skolans matråd samlas också en gång per månaden och har representanter från varje klass i åk 3-9. Kökschef deltar på matrådsmöten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats