Trygghet och studiero

Hagaskolan och tillhörande fritidshem ska vara fria från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling och vi arbetar därför systematiskt med att kartlägga elevernas trygghet och trivsel på skolan. ATt eleverna trivs och känner sig trygga på skolan är en förutsättning för elevernas möjlighet till lärande, utveckling och delaktighet. 

Hagaskolan arbetar för att ge eleverna en förståelse för olikheter och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans ledningsgrupp ansvarar tillsammans med skolkurator för skolans strategiska trygghetsarbete och det innebär att de träffas kontinuerligt och följer upp arbetet i de olika arbetslagen samt på skolan som helhet. Arbetssättet är systematiskt där vi tillsammans följer upp mål och aktiviteter samt analyserar resultat av arbetet.

Vi preciserar varje år mål och aktiva åtgärder för att säkra trygghetsarbetet. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer – främjande, förebyggande och åtgärdande. Vi har också normkritiska glasögon på oss för att kunna identifiera risker eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Hagaskolan arbetar aktivt för att samarbetet mellan skola och hem ska vara förtroendefullt och syfta till elevens bästa. Vi värnar om att alltid har ett gott samarbete med vårdnadshavare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats