Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet på Hagaskolan syftar till att säkerställa likvärdigheten och att undervisningen håller hög kvalitet. I arbetet med att följa upp, analysera och dokumentera våra resultat utgår vi ifrån såväl måluppfyllelse och betyg, som resultat på ämnesnivå och kommungemensamma tester. Målet med kvalitetsarbetet är att kontinuerligt synliggöra vad vi gör i undervisningen och vilka främjande effekter det får för alla elevers utveckling och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande under hela året och involverar alla skolans lärare och våra tre specialpedagoger. Vidare har vi nio förstelärare som tillsammans med skolledningen ingår i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

Förstelärarna leder det kollegiala lärandet på de olika stadierna men arbetar även aktivt för att samarbeta över stadiegränserna för att på så vis stärka hela F-9-perspektivet. Det systematiska kvalitetsarbetet leder vidare till utvecklingsprojekt som innefattas i det kollegiala lärandet. Exempel på sådana utvecklingsinsatser är Bornholmsmodellen i förskoleklasser, samt projekt kring språkutvecklande arbete och kooperativt lärande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats