Start / Bygga, bo och miljö / Kemikalier / Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot angrepp av växter, djur eller mikroorganismer. Genom sina egenskaper kan bekämpningsmedlen dock vara skadliga för människors hälsa och miljön. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt det är möjligt och alternativa metoder ska först utredas.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, medan biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Alla som använder bekämpningsmedel är skyldiga att göra det på ett sätt som ger så liten påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. Det gäller både privatpersoner och professionella. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen.

Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan, söka tillstånd eller söka dispens hos Bygg- och miljötillsynsnämnden.

 

Information om bekämpningsmedel

Yrkesmässig spridning/använding av växtskyddsmedel

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel kräver tillstånd eller anmälan. Innan du bestämmer dig för att använda kemiska växtskyddsmedel ska du först överväga alternativ så som exempelvis förebyggande eller mekaniska åtgärder. Jordbruksverket har samlat information om så kallat integrerat växtskydd – för en hållbar användning av växtskyddsmedel.

Tillstånd krävs från Bygg- och miljötillsynsnämnden för spridning inom följande områden:
• i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbud (se separat rubrik nedan)
• inom idrotts- och fritidsanläggningar
• vid planerings- och anläggningsarbeten
• på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
• på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
• inom vattenskyddsområden.
Anmälan till Bygg- och miljötillsynsnämnen krävs för spridning inom följande områden:
• på vägområden, för att förhindra att till exempel invasiva arter får spridning,
• på banvallar eller
• områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten vistas och där tillstånd eller förbud inte gäller.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Bygg- och miljötillsynsnämnden bestämmer något annat.

Förbud mot växtskyddsmedel inom vissa områden

Det är sedan 1 oktober 2021 förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:
• ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
• skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
• parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
• inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
• på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
• på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och likande lokaler.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Användningen måste alltid vara förenlig med växtskyddsmedlets produktvillkor. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om vilka ämnen som är undantagna.

Bygg- och miljötillsynsnämnden kan i enskilda fall meddela dispens från förbudet om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen, användningen är förenlig med villkoren för godkännandet och det behövs för särskilda skäl.

Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd / dispens

Om miljöförvaltningen upptäcker att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller har fått tillstånd / dispens, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller blir åtalsanmäld.

Informera Bygg- och miljötillsynsnämnden och allmänheten om bekämpning med biocidprodukter

Om du yrkesmässigt använder en biocidprodukt såsom träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel på en plats dit allmänheten har tillträde, måste du informera Bygg- och miljötillsynsnämnden i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter.
Du ska dessutom informera allmänheten om bekämpningen på väl synliga anslag.

Underrättelsen skickar du till miljo@vallentuna.se.
Läs om vad underrättelse och informationen till allmänheten ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Laghänvisning

Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) 2022:3
Förordning (EU) nr 540/2011

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats