Karby och Brottby

Karby och Brottby har unika kvaliteter som bostads- och rekreationsort. Det strategiska läget vid E18 bidrar till god tillgänglighet i regionen. Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för området.

Den fördjupade översiktsplanen ger vägledning för utveckling av fler bostäder och verksamheter i en attraktiv natur- och kulturmiljö. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats