Karby och Brottby

Karby och Brottby har unika kvaliteter som bostads- och rekreationsort. Det strategiska läget vid E18 bidrar till god tillgänglighet i regionen. Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för området.

Den fördjupade översiktsplanen ger vägledning för utveckling av fler bostäder och verksamheter i en attraktiv natur- och kulturmiljö. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Onsdagen den 8 februari 2017 anordnade samhällsbyggnadsförvaltningen ett öppet hus för att samtala med boende i området om Karby och Brottbys framtid. Öppet hus-tillfället visade på ett oerhört starkt lokalt engagemang och många värdefulla synpunkter inkom.

Utställning om fördjupad översiktsplan hölls perioden 18 september–24 november 2017. Kommunen omarbetar nu förslaget utifrån de synpunkter som kom in under utställningen. Det blir de sista förbättringarna och ändringar av planförslaget innan kommunfullmäktige väntas anta den fördjupade översiktsplanen under 2018. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats