Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Riktlinjer för uttag av gatukostnader

Riktlinjer för uttag av gatukostnader

När kommunen i egenskap av huvudman för allmän plats ska anlägga gator och andra allmänna platser eller förbättra standarden ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare som drar nytta av anläggningen i enlighet med 6 kap. Plan- och Bygglagen (PBL).

Enligt 4 kap. 7 § PBL ska kommunen vara huvudman för allmän plats om det inte finns särskilda skäl för annat. Att kommunen är huvudman innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och underhåll av den allmänna platsen. Särskilda skäl till att ha enskilt huvudmannaskap, då fastighetsägare agerar huvudman, kan exempelvis vara glest bebyggda fritidshusområden där det inte kan anses som skäligt eller lämpligt med kommunalt huvudmannaskap. Om det föreligger särskilda skäl måste detta prövas i varje enskilt fall. I Vallentuna framgår det i översiktsplanen att kommunen ska vara huvudman i alla kommunens tätorter. Kommunen har fattat ett principbeslut (KS 2013.410) som anger att kommunen ska överta huvudmannaskapet i de tätorter som idag har enskilt huvudmannaskap.

Befintliga fastigheter

När gatorna är utbyggda och brukbara kommer befintliga fastigheter, bebyggda samt obebyggda, som drar nytta av anläggningen att faktureras för gatukostnader. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.
För detaljerad information se "Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar" antagen av Kommunfullmäktige 2019-05-06 § 59.

Styckningsrätter

Gatukostnadsersättning för nytillkommande byggrätter (styckningsrätt) kommer inte att faktureras i samband med att gatorna är färdigställda.

För fastighet som får möjlighet till ny tillkommande byggrätt genom avstyckning, eller motsvarande, i den nya detaljplanen faktureras gatukostnaden för avstyckningen först när avstyckning sker, dock som längst upp till 10 år. Väntar fastighetsägare längre med avstyckning kommer kommunen att fakturera gatukostnaden innan 10 år har förflutit från den dag anläggningen kunde användas på avsett sätt. Kommunen ska då på begäran av fastighetsägare se över möjligheten att skjuta upp betalningen på nytt till dess att avstyckning sker på samma villkor som tidigare.

För detaljerad information se "Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar" antagen av Kommunfullmäktige 2019-05-06 § 59.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats