Centrala Vallentuna

Vallentuna fortsätter att växa! Ambitionen är att utveckla området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter.

Bebyggelsen och gatorna på båda sidor om Roslagsbanan ska kopplas samman för att stärka helheten. Området kommer också att innehålla grönområden i öst-västlig riktning för att förena och koppla samman de delar som idag är åtskilda. En dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan pågår redan och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras.

För att underlätta detaljplaneringen har kommunen tagit fram ett planprogram för centrala Vallentuna tätort. Planprogrammet visar viljeinriktningen för området och ligger till grund för kommande utveckling. 

Utvecklingsprojekt inom centrala Vallentuna tätort

Pågående detaljplaner inom planområdet Centrala Vallentuna

Mer information om planprogrammet för Centrala Vallentuna

Plandokument och utredningar

Vad händer nu?

Planarbete har redan påbörjats för ett antal detaljplaner inom planeringsområdet. Ett antal markanvisningstävlingar kommer att vara del av kommande planeringen. 

Tidigare arbete

  • Samråd om den tidigare strukturplanen för centrala Vallentuna pågick sommaren 2012. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter.
  • Våren 2013 genomfördes parallella idéutredningar för området närmast stationen med fokus på det så kallade Tellusområdet. 
  • Samråd för planprogrammet Centrala Vallentuna pågick under vintern 2016.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats