Centrala Vallentuna

Vallentuna fortsätter att växa! Ambitionen är att utveckla området kring Vallentuna station till en kärna med starka småstadskvaliteter.

Bebyggelsen och gatorna på båda sidor om Roslagsbanan ska kopplas samman för att stärka helheten. Området kommer också att innehålla grönområden i öst-västlig riktning för att förena och koppla samman de delar som idag är åtskilda. En dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan pågår redan och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda studeras.

För att underlätta detaljplaneringen har kommunen tagit fram ett planprogram för centrala Vallentuna tätort. Planprogrammet visar viljeinriktningen för området och ligger till grund för kommande utveckling. 

 

Vad vill du se i framtidens centrala Vallentuna?

Centrala Vallentuna ska utvecklas och kompletteras med fler bostäder, mötesplatser och verksamheter. I samband med det vill vi gärna veta hur DU vill se framtidens centrala Vallentuna. Vad ska känneteckna centrum? Vad vill du kunna göra? Vad vill du mötas av?

Allt kanske inte är möjligt, men vi kommer hantera alla idéer och vem vet – kanske är det just din idé som blir verklighet? 

Svara gärna på frågorna om framtidens Vallentuna centrum här.

Utvecklingsprojekt inom centrala Vallentuna tätort

Mer information om planprogrammet för Centrala Vallentuna

Plandokument och utredningar

Vad händer nu?

Planarbete har redan påbörjats för ett antal detaljplaner inom planeringsområdet. Ett antal markanvisningstävlingar kommer att vara del av kommande planeringen. 

Tidigare arbete

  • Samråd om den tidigare strukturplanen för centrala Vallentuna pågick sommaren 2012. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter.
  • Våren 2013 genomfördes parallella idéutredningar för området närmast stationen med fokus på det så kallade Tellusområdet. 
  • Samråd för planprogrammet Centrala Vallentuna pågick under vintern 2016.

Kontakt

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats