Avgifter, taxor

Kommuner har genom kommunallagen rätt att ta ut avgift för sina produkter och tjänster.
Taxan för bygglov beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

När du söker ett bygglov eller gör en anmälan, tar vi ut en avgift för handläggningen, för exempelvis förhandsbesked, avslag, nekat startbesked, avvisat ärende och strandskyddsdispens.
Kostnaden följer utvecklingen i PKV, Prisindex för kommunal verksamhet, som är framtaget av SKL, Sveriges kommuner och landsting.
I vår bygglovstaxa kan du läsa mer om avgifter för olika typer av bygglovsärenden.

Kommunfullmäktige fattade beslut om ny taxa den 20 februari 2023.

Nedan finner ni de vanligaste taxorna som används                                             

Förklaringar: (BTA = Bruttoarea, OPA = Öppenarea, Planenligt = Följer gällande detaljplan)

 • Nybyggnad av enbostadshus 0-199m² (BTA+OPA) - Planenligt
  Avgift: 36.159kr
 • Nybyggnad av enbostadshus större än 200m² (BTA+OPA) - Planenligt  Avgift: 47.503kr
 • Nybyggnad av komplementbyggnad under 50m² (BTA+OPA) utan tekniskt samråd - Planenligt    
  Avgift: 14.889kr
 • Mindre tillbyggnad 0-40m² (BTA+OPA) utan tekniskt samråd - Planenligt                                     
  Avgift: 9.217kr
 • Attefall  Nybyggnad av komplementbyggnad max 30m² utan tekniskt samråd                                   
  Avgift: 8.508kr
 • Attefall - Nybyggnad av komplementbostadshus max 30m² med tekniskt samråd                               
  Avgift: 17.725kr
 • Attefall - Tillbyggnad av en-/två bostadshus max 15m²                         
  Avgift: 14.180kr
 • Förhandsbesked utanför planlagt område                                      
  Avgift: 28.360kr

För övriga åtgärder hänvisar vi till vår taxa nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats