Avgifter, taxor

När du söker ett bygglov så tar vi ut en avgift för handläggningen. Avgiften för ett bygglov baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende. Modellen innebär alltså att alla betalar ett "självkostnadspris" utifrån den genomsnittligt beräknade handläggningstiden. 

Handläggningskostnaden per timme hittar du i vår taxa på sidan 2. Den gäller för alla ärenden som avses i tabell 1-19. Kostnaden följer utvecklingen i PKV, Prisindex för kommunal verksamhet, som är framtaget av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

I vår bygglovstaxa kan du läsa mer om avgifter för olika typer av bygglovsärenden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats