Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Bruksvatten i kris

Bruksvatten i kris

På den här sidan finns information kring vattenbrist och information riktat till lantbrukare. Vattenbrist uppstår när efterfrågan är större än tillgången. Den viktigaste åtgärden för att hantera vattenbrist är att förebygga att den uppstår samt veta hur du hanterar vattenbrist under kris. Det viktigaste är att ha kännedom om vad en hållbar vattenanvändning är över tid.

Förebygg vattenbrist

På SGU:s webbplats kan du själv följa de aktuella grundvattennivåerna i stora- och små magasin. Detta uppdateras varje vecka. För lantbrukets del är det framför allt grundvattennivåer i små magasin som är intressant. Det kan dock skilja sig även lokalt, så det är bra att lära känna sin egen brunn för att veta när det är dags att börja spara vatten.

Om vattennivåerna är låga kan du med medvetna val antingen förhindra krisen eller se till att den blir mindre långvarig.

 • Om vattenivåerna är låga kan du med medvetna val antingen förhindra krisen eller se till att den blir mindre långvarig.
 • Undersök om och hur du kan spara vatten vid behov för att förhindra kris. Det kan exempelvis handla om återanvändning av vatten eller insamling av regnvatten.
 • Mät din vattenförbrukning så att du vet hur mycket vatten du behöver vid kris.
 • Ha koll på vattennivån i brunnen och på fyllnadshastighet i brunnen.

Förbered dig för kris

 • Se till att du har möjlighet att transportera och ta emot vatten från en alternativ vattenkälla
 • Se till att du är förberedd och har fått en nyckel till vattenkioskerna alternativt att du vet vad som krävs för att göra ett vattenuttag. För att få åtkomst till kiosken måste du registrera ditt företag och kvittera ut en nyckel. Som företag kan du ha flera registrerade nycklar och ansökan om registrering ska ske minst två veckor innan ditt företag behöver vattnet. Se länk längre ned på sidan.

Om krisen uppstår

 • Se till att du har tillgång (nyckel) till Roslagsvattens vattenkiosker så att du kan hämta vatten där.
 • För grundvattenuttag till djurhållning behövs oftast inget tillstånd.
 • För grundvattenuttag för bevattning av grödor krävs alltid tillstånd för vattenuttag. Behöver du stöttning och hjälp kring detta kan du tag kontakt med kommunens vattensamordnare genom kontakta kommunens kontaktcenter.

Ansvar

Dricksvatten och livsmedelsförsörjning ingår i samma beredskapssektor där Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ger information och vägledning till enskilda aktörer att utveckla egenberedskap. Ytterligare information och råd om egenberedskap finns på respektive myndighets hemsida.

Ansvarsprincipen inom civil beredskap säger att den som har ansvar under normala förhållanden också har ansvaret vid samhällskris. Även om det är den enskilda lantbrukarens ansvar att planera, förbereda och se till att vattenförsörjningen fungerar har nämnda myndigheter i uppdrag att stötta och informera lantbrukare och djurägare för att kunna hantera vattenbristen på ett hållbart sätt.

Det svenska civila beredskapssystemet (MSB)

Det är framför allt två lagstiftningar som reglerar kommunens ansvar för vattenförsörjning, en viktig skillnad mellan dessa är områdesansvaret:

 • Regler som gäller för extraordinära händelser gäller för hela kommunens geografiska område:

  Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH)

  Förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

  MSBFS 2015:5 Föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats