Start / Bygga, bo och miljö / Buller och luftkvalitet / Gränsvärden och mätningar

Gränsvärden och mätningar

Vallentuna kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som varje dag redovisar koncentrationerna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar, arsenik, kadmium, nickel och bly i luften.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats