Radon

Radon är en gas som kan öka risken för lungcancer om du utsätts för den i hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp ur marken och in i byggnader. Radon inomhus kan även komma från byggnadsmaterial eller om man har egen brunn, från vattnet.

Mätningen av radon ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april.

En radonmätning kan antingen göras på egen hand eller så kan du ta hjälp av en radonkonsult. Olika radonkonsulter kan du hitta på Svensk Radonförenings webbsida

Om du vill göra mätningen själv kan du beställa utrustning direkt från ett analysföretag. Det finns tre ackrediterade analysföretag. Om du beställer material via länkarna nedan kommer analysresultaten att skickas både till dig och till kommunen. Det gäller dock inte för Radonanalys.

Vid en långtidsmätning i ett enbostadshus mäts sovrum och ett rum till, exempelvis vardagsrum. I flerbostadshus mäter man i alla lägenheter som har markkontakt och även på varje våning. Mätningar görs under minst två månader, helst tre, i båda typer av hus.

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Gränsvärde för nybyggda bostäder och referensnivå för befintliga bostäder är 200 Bq/m3 i inomhusluften. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet för vatten är 1000 Bq/liter.

Genvägar Radon

Här kan du själv enkelt hitta och fylla i de blanketter du behöver.

Frågor och svar om radon

Finns det krav på att jag ska veta radonhalten?

Som privatperson med eget hus finns inga generella krav på att du ska känna till radonhalten i ditt hus. Det kan ändå vara bra att veta för din hälsas skull, och om du skulle sälja huset.


Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar måste veta radonhalterna i alla sina bostadshus. Företaget/föreningen ska kunna visa resultaten från mätningarna. Vallentuna kommun jobbar med att säkerställa att alla bostadsrättsföreningar har mätt radonhalterna, därför är vi tacksamma om ni skickar in era nya mätningar till oss.

Hur ofta behöver man mäta radonhalten?

Mätning av radon bör göras vid dessa tillfällen:
• Vid husköp
• Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
• Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
• Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
• Om det har gått tio år sedan senaste mätningen

Vad gäller för en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening har enligt strålskyddslagen ansvar för att säkerställa att radonhalterna i bostäderna inte är för höga. Mätning ska göras ungefär var tionde år eller efter större ombyggnationer som kan påverka luftflödet i huset. Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas. Kommunens miljöavdelning har tillsynsansvaret och kan förelägga om att mätning eller åtgärd ska göras.

Efter genomförd mätning ska både mätresultaten och blanketten för redovisning av flerbostadshus skickas in. För arbete med handläggning och tillsyn av radon i flerbostadshus enligt Strålskyddslagen har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften baseras på hur lång tid ert ärende tar.

Hur gör man en radonmätning i bostadshus?

En radonmätning görs under perioden 1 oktober – 30 april. Mättiden är minst två månader. Det vanligaste är att man använder dosor med spårfilm, som placeras ut i huset/lägenheterna. Dosorna placeras på olika ställen beroende på hur huset är byggt, men vanligast är att man mäter i sovrum och ett till rum, till exempel vardagsrum. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning som visar hur man gör i olika typer av bostäder. Läs mer om metodbeskrivning på deras hemsidan.

Hur får jag tag på mätutrustning/vem kan hjälpa mig mäta radonhalten?

Du kan antingen göra radonmätningen själv eller ta hjälp av en radonkonsult.

Olika radonkonsulter kan du hitta på Svensk Radonförenings webbsida: https://svenskradonforening.se/start/

Om du vill göra mätningen själv kan du beställa utrustning direkt från ett analysföretag. Det finns tre ackrediterade analysföretag. Om du beställer material via länkarna nedan kommer analysresultaten att skickas både till dig och till kommunen. Det gäller dock inte för Radonanalys.

Eurofins: https://radon.eurofins.se/sv-se/products?customerID=R1102

Radonova privatperson: http://www.gammanet.se/gammanet_web/webapp/init.do?method=init&Privat=1&measureType=610&regularNo=3235&code=2528229&locale=sv

Radonova bostadsrättsförening: https://radonova.se/radonmatning-av-flerbostadshus-brf-i-vallentuna/

Radonanalys: http://www.radonanalys.se/

Vid ansökan om bygglov måste radonmätningen göras av någon av de företag som kommunen godkänt.

Kan jag få ekonomisk hjälp att sanera radon?

Boverket kan ge radonbidrag till småhusägare vars hus har för höga radonhalter och där det behövs radonsanering. Ansökan om radonbidrag görs hos länsstyrelsen i det län där huset ligger. Ansökan måste göras innan du börjar saneringen. Du kan läsa mer om bidraget på Boverkets webbplats. 

Radonmätningar i Vallentuna på karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats