Radon

Radon är en gas som kan öka risken för lungcancer om du utsätts för den i hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp ur marken och in i byggnader. Radon inomhus kan även komma från byggnadsmaterial eller om man har egen brunn, från vattnet.

Mätningen av radon ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april.

En långtidsmätning går till så att du placerar minst en detektor per våningsplan  i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga) under en mätperiod på minst två månader, helst tre. 

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga är 200 Bq/m3 i inomhusluften. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet är 1000 Bq/liter.

Självservice

Här kan du beställa radonmätning. 

Frågor och svar om radon

Vad är radon?

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp ur marken och in i byggnader. Radon inomhus kan även komma från byggnadsmaterial eller om man har egen brunn, från vattnet.

Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Radon varken syns, luktar eller smakar något.

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga är 200 Bq/m3 i inomhusluften. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet är 1000 Bq/liter.

Varför ska du mäta radon?

Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare.

Hur görs en radonmätning?

Radonmätning kan beställas året runt, men mätningarna kan bara göras under perioden 1 oktober - 30 april. Sista dag för att påbörja en radonmätning i inomhusluft är den sista februari för att hinna mäta under pågående mätsäsong. Mättiden är helst 3 månader men minst två månader. En radonmätning i inomhusluften kostar cirka 600 kronor för två dosor. 

Om radonhalten överstiger  200 Bq/m3 bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag. Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten.

När ska jag göra en radonmätning?

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre, vilket ger ger ett årsmedelvärde. Mätningar av radon bör göras :

  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Så mäter du radon i inomhusluften

Radonmätning kan påbörjas från 1 oktober till sista februari. Mätningen görs vanligen under minst två månader, helst tre. Efter beställning skickas mätutrustningen hem till dig. I detta paket finns även medföljande information om hur man utför mätningen.

Glöm inte att ange fastighetsbeteckningen på dosan.

Rätt utförd ger långtidsmätning ett årsmedelvärde som kan jämföras med riktvärde och som ex. kan användas vid ansökan om radonsaneringsbidrag.

Vad är en korttidsmätning?

I vissa fall kan man även göra en så kallad korttidsmätning av radon. En korttidsmätning visar bara om det finns radon i byggnaden eller inte och ger endast ett indikativt radonvärde. Korttidsmätningar ger inget årsmedelvärde för radonhalten i byggnaden och är ofta dyra att utföra, då en radonkonsult måste anlitas. Kommunen tillhandahåller inte mätutrustning för korttidsmätningar.   

Vem kan söka radonbidrag? 

Radonbidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. 

Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. En redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering.

Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen! Du måste alltså ansöka om bidraget innan du påbörjar några saneringsåtgärder. 

Läs mer om radonbidrag på Boverkets webbplats

Radonmätningar i Vallentuna på karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats