Tillgänglighet

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll.

FN-konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och skapar inte i sig några nya rättigheter. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter.

I och med att kommunen ansvarar för områden som förskola och skola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsplanering berörs den enskilde ofta av besluten som tas på kommunal nivå.

Det finns flera lagar och regler som rör kommunernas ansvar i arbetet för delaktighet och tillgänglighet. Från och med den 1 januari 2015 ingår också bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Funktionshinderråd

I Vallentuna finns ett funktionshinderråd som är rådgivande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats