Strandskydd

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadan ut i hela Sverige.

Strandskyddet är reglerat i Miljöbalken och gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, och omfattar även miljön under vattnet. I vissa områden är zonen utökad till 300 meter i respektive riktningar. 

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att: 

  • Bygga nya byggnader, eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas på något nytt sätt.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för den typen av byggen som nämns ovan.
  • Upprätta anläggningar/anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor. 
  • Göra annat som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet syftar till att ge alla människor tillgång till till strandområden genom allemansrätten. Det ska också bevara goda livsvillkor för de djur och växter som lever i vatten eller på land nära ett vattendrag. Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Även mark vid mindre bäckar och dammar omfattas av strandskyddet eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller i hela landet och omfattar samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat området är det bland annat förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnaders användningssätt
  • utföra grävningsarbeten
  • anlägga eller uppföra något som gör det svårare för allmänheten att beträda ett område (till exempel bryggor, staket, gräsmattor, förbudsskyltar, vägar, parkeringsplatser och liknande).

Det är dessutom förbjudet att utföra en åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Går det att söka dispens?

Om du vill göra något inom strandskyddat område finns möjlighet att söka dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och att åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften. Kontakta Kontaktcenter för att höra mer om vad som gäller i just ditt fall.  

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats