Kontrollprogram – för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden

Innan några arbeten påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Det är den ansvarige verksamhetsutövaren, oftast byggherren och/eller exploatören, som ska ta fram det.

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Nedan följer exempel på vad ett kontrollprogram kan innehålla. Innehållet kan variera beroende på typ och storlek på projekt. Fakta om projektet, rutiner och ansvar för information och hantering av klagomål ska dock alltid finnas med.

Längst ner på denna sida hittar du Kontrollprogrammet som ett PDF-dokument för utskrift.

Exempel på innehåll

Fakta om projektet

 • Verksamhetsutövare, med kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer, adress, organisationsnummer, fakturaadress etc.
 • Kort beskrivning av projektet, med karta och/eller situationsplan.
 • Tidplan för projektet. När ska vad göras?
 • Byggtidens utsträckning i tid.

Information

Beskrivning av hur och när boende i närheten informeras.

Hantering av klagomål

Beskrivning av hur eventuella klagomål ska hanteras inom projektet. Vem är ansvarig, vilka kontakter ska tas och vilka åtgärder ska man göra?

Buller, stomljud och vibrationer

 • Förväntade/beräknade buller- och stomljudsnivåer under byggtiden.
 • Geografiskt påverkansområde.
 • Riktvärden, kontroll och åtgärder för buller, stomljud och vibrationer.
 • Projektets ordinarie arbetstider.

Luftföroreningar

 • Kontroll och åtgärder mot damning
 • Eventuella krav på arbetsmaskiner och arbetsfordon med avseende på avgaser.
 • Transportvägar för byggmaterial etc.

Hantering av schaktmassor

 • Beskriv den förväntade föroreningssituationen.
 • Beskriv hanteringen av schaktmassor i projektet. Vart transporteras eventuella överskottsmassor? En masshanteringsplan kan behövas för att spara resurser, tid och pengar. Ni har skyldighet att kontrollera att de som tar emot massorna har tillstånd för detta. Om massorna skickas till ett annat anläggningsprojekt, kolla upp att ett reellt syfte finns hos mottagaren så att där inte skapas en dumpningsplats.
 • Beskriv era rutiner vid påträffande av markföroreningar.
 • Anmälan om efterbehandling/avhjälpandeåtgärd ska göras separat.

Länshållningsvatten

 • Hantering av länshållningsvatten (dagvatten, eventuellt inläckande grundvatten och processvatten).
 • Förväntade flöden, volymer och kvalitet på länshållningsvatten (dagvatten, eventuellt inläckande grundvatten samt processvatten).
 • Recipient för länshållningsvattnet (dag- och/eller spillvattennätet, ytvattenrecipienter, infiltration).
 • Beskrivning av reningsanläggningar inklusive pH-justering.
 • Riktvärden för länshållningsvatten. Provtagningsparametrar, provtagningsfrekvens etc.

Kemikaliehantering

 • Förteckning över vilka typer av kemiska produkter som kommer att användas och i vilka mängder.
 • Förvaring och hantering av kemiska produkter.
 • Eventuell användning av kemiska injekterings-/tätningsmedel.
 • Service- och tankningsställen för arbetsmaskiner och arbetsfordon.
 • Beredskap för spill och olyckshändelser.

Avfall

 • Fraktioner och sortering.
 • Avfallsmottagare.
 • Förebyggande av avfall.

Redovisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kontrollprogrammet ska skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 6 veckor innan planerad byggstart. Det fastställs sedan med ett beslut där vissa försiktighetsmått ingår.

Om frågor eller osäkerhet uppstår angående vad som gäller, kan ni alltid höra av er till kommunens miljöavdelning. Kontakta i så fall kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08 587 850 00 och be om att få bli kopplad till någon av oss på miljöavdelningen.

Tillsynsavgift

Miljöavdelningens arbete med att kontrollera och informera ansvariga om kraven på egenkontroll betalas av den som är ansvarig för att göra kontrollprogrammet. Avgiften tas ut per timme enligt kommunens miljötaxa.

 

Kontrollprogram

Här hittar du dokumentet för Kontrollprogrammet. Det går bra att ladda ner dokumentet för utskrift.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats