Social hållbarhet

Vallentuna kommun ska skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva en god hälsa, trygghet och inkludering. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Främjande arbete för god psykisk och fysisk hälsa är viktigt, liksom trygga yttre miljöer.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats