Bygglovsprocessen

Här kan du följa hur bygglovsprocessen går till steg för steg.

Bygglovsprocessen steg för steg

Du ansöker om bygglov

Ansökan om bygglov gör du genom att skicka in blanketten för bygglovsansökan digitalt eller per post. Blanketten hittar du under rubriken  självservice på den här sidan.

Din ansökan måste innehålla alla nödvändiga handlingar och information, annars kan inte bygglov ges. Om något saknas så kommer vi att be dig att komplettera ansökan, vilket gör att ärendet tar längre tid. 

Här hittar du mer information om vad ska ansökan innehålla

Ansökan granskas

Ditt bygglovsärende granskas av vårat bygglovsteam. I vissa fall skickar handläggarna ansökan till grannar eller sakkunniga för att ge dem möjlighet att yttra sig. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslut i ärenden som är komplicerade.

Beslut om bygglov

Handläggaren fattar beslut i ditt ärende och meddelar dig beslutet. Beslutet ska även kungöras i post- och inrikestidningar (poit) och dina grannar ska meddelas om att det har beslutats om bygglov.

För enklare ärenden behövs inget tekniskt samråd men du behöver invänta att beslutet om bygglov har verkställts. Beslutet om bygglov har inte verkställts förrän fyra veckor efter kungörelsen, vilket innebär att beslutet fram tills dess kan överklagas.  

Tekniskt samråd

När bygglovet har blivit beviljat bokas ett tekniskt samråd in med bygglovsavdelningen. Under det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar m.m. Behövs arbetsplatsbesök diskuteras detta.

Startbesked

När bygglovsavdelningen anser att de fått ett tillräckligt underlag fastställs kontrollplanen och ett startbesked utfärdas. När du har fått ett startbesked kan du börja bygga men du behöver invänta att beslutet om bygglov har verkställts. Beslutet om bygglov har inte verkställts förrän fyra veckor efter kungörelsen, vilket innebär att beslutet fram tills dess kan överklagas.  

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar bygglovsavdelningen att bygglovet och kontrollplanen följs. Bygglovsavdelningen för ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

Under slutsamrådet går man igenom att kontrollplanen har följts, utlåtanden från kontrollansvarig, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

Slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska du ha fått ett slutbesked. För att bygglovsavdelningen ska ge ett slutbesked ska du kunna visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande villkor är uppfyllda.

Hur överklagar jag ett beslut om bygglov? 

Om du tycker att ett beslut om bygglov är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och sändas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna som vidarebefordrar överklagan till länsstyrelsen.

I skrivelsen ska du

  • Tala om vilket beslut du överklagar, genom att ange ärendets beslutsdatum och diarienummer.
  • Redogöra för vad beslutet gäller, vad som är fel i beslutet samt varför du vill att det ska ändras och vilken ändring du begär.
  • Bifoga de handlingar som du anser har betydelse och som du vill hänvisa till som stöd för din talan.
  • Adressera skrivelsen till Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för överklaganden, Box 22067, 104 22 Stockholm
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Skicka överklagan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna

Vem gör vad i bygglovsprocessen?

Kommunen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun prövar så att din tänkta åtgärd inte strider mot plan- och bygglagen, detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Nämnden avgör vilka ansökningshandlingar du behöver skicka in för att de ska kunna pröva din ansökan.

Nämnden har också en serviceskyldighet, vilket innebär att du har rätt att få upplysningar om hur du gör en ansökan och råd om vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Du som söker bygglov/marklov/rivningslov

Du som söker bygg-, mark- eller rivningslov är skyldig att skicka de handlingar som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver för att kunna bedöma din ansökan.

Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett startbesked, annars kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Det är du som är byggherre som ska se till att varje markåtgärd genomförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och de andra föreskrifter eller beslut som gäller för åtgärden.

Länsstyrelsen

Det är till länsstyrelsen du kan överklaga om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår din ansökan eller beslutar att inte ge dig startbesked. Länsstyrelsen prövar självständigt ditt överklagande.

Boverket

Boverket kan ge dig allmän information om de regler som gäller, men de kan inte säga något om ditt specifika fall.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats