Behöver jag bygglov/startbesked?

Här har vi samlat information om några av de vanligaste byggprojekten och om du behöver bygglov, startbesked eller inget. 

Hur länge gäller ett bygglov?

Om du har beviljats bygglov så behöver du påbörja byggnationen senast två år efter att beslutet vann laga kraft. När två år har gått så gäller inte beslutet längre och då behöver du ansöka om bygglov på nytt. Åtgärderna måste avslutas inom fem år från att beslutet vann laga kraft.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbesked för lovpliktiga åtgärder

Startbesked upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen lovet vunnit laga kraft. 

Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder

Startbesked för åtgärder som tex. installation av eldstad, attefallsåtgärder upphör att gälla två år från beslutsdatumet.

Några vanliga byggprojekt

Balkong

En- och tvåbostadshus inom detaljplan får byggas till med en balkong utan bygglov om balkongen inte strider mot detaljplanen. Däremot kan det krävas en anmälan, till exempel om balkongen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Om det krävs en anmälan får byggnadsarbetena inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Om balkongen byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Balkongen får inte byggas utan bygglov till en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.

Bostadshus

Det krävs bygglov och startbesked. 

Brygga

För att anlägga en brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov. Däremot behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets webbplats

Carport

Det krävs bygglov och startbesked.

Dörr

Att uppta en ny dörröppning eller att förändra en befintlig dörröppning i en fasad betraktas som en fasadändring. Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område. 

Farstukvist

Byggnation av farstukvist betraktas som en tillbyggnad och då krävs bygglov.  

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om friggeboden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov. Om placering av friggeboden blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter krävs det också bygglov.

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det står att du behöver göra det i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen. Framgår det inte i detaljplanen eller områdesbestämmelsen så krävs det inte lov.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens. 

Fönster

Att uppta en ny fönsteröppning eller att förändra en befintlig fönsteröppning i en fasad betraktas som en fasadändring. Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område.

Garage

Du behöver oftast bygglov för att uppföra ett garage, både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns några undantag för fastigheter som bedriver jordbruk, skogsbruk eller liknande. Se mer information om ekonomifastigheter på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Marklov

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strandskyddsdispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Pool

Du behöver inget bygglov för att bygga en pool. Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket kräva bygglov. Om du vill sätta upp mur, plank eller en altan vid eller i närhet av poolen kan det även krävas bygglov även för dessa. Om du schaktar ur eller fyller upp marken runt poolen mer än 50 cm behöver du marklov.

Kontakta gärna Kontaktcenter innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall.

Om du vill ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du anmäla det till Roslagsvatten.

Skydd mot olycksfall

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara ett minst 90 cm högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den förses med lås. En skyddstäckning över poolen med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Riva, rivningslov

För att riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Utanför detaljplanelagt område räcker det oftast en anmälan. Kontakta Kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. 

I de flesta fall behöver du rivningslov för att få riva och ersätta en äldre byggnad med en ny, likvärdig.

I de fall där du inte behöver rivningslov behöver du göra en anmälan. Krav på anmälan för rivning gäller inte för komplementbyggnad eller för bygglovbefriade åtgärder i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Du behöver inte heller göra en anmälan för att få riva ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Syfte med rivningslov eller rivningsanmälan är bland annat att säkerställa att rivningsavfallet tas omhand på rätt sätt.

Schaktning

Inom områden med detaljplan krävs oftast marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Skyltar

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska söka bygglov för uppförande av skylt. Det finns olika typer av skyltar och det krävs nästan alltid någon typ av tillstånd. Att sätta upp reklamskyltar inom vägområde till allmän väg, kräver tillstånd från väghållningsmyndighet.

I de centrala delarna är det kommunen som beslutar om bygglov för att sätta upp en skylt för butik och verksamhet eller reklamskylt. Man behöver även söka bygglov om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt.

Innan du söker bygglov:

  • Tala med fastighetsägaren. Det kan finnas ett skyltprogram för fastigheten eller för området.
  • Se till att din ansökan innehåller tillräckligt med bilder och illustrationer för hur skylten ska se ut och sitta. Då går handläggningen av ditt ärende betydligt fortare.

Vid skyltning i Vallentunas centrala delar:

  • Skyltens utformning, färg och storlek ska underordna sig byggnaden och gatumiljön.
  • Skylten ska vara placerad i direkt anslutning till verksamheten.
  • På pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer får du inte placera skyltar.
  • Du får inte onödigt upprepa budskap på skylten.
  • Skylten får inte innehålla rörliga, blinkande eller växlande bilder.
  • Om det finns en anvisad skyltplats enligt ett speciellt skyltprogram för en viss byggnad, placera skylten där.
  • En fristående skylt får inte störa viktiga blickfång i gränder och den övriga gatumiljön.
  • Riktlinjer för skyltar i Vallentuna kommun

Skärmtak och markis

Skärmtak
Ett skärmtak är en enkel konstruktion som kragar ut från en byggnad och som uppåt är ett skydd mot yttre klimat.

Skärmtak som är mindre än 15 m² kräver inte bygglov.
Bygglovsbefriade skärmtak gäller för en- och två bostadshus samt tillhörande komplementbyggnader.
Skärmtak kan bestå av flera mindre under förutsättningar att den totala arean av samtliga skärmtak inte överstiger 15,0 m2.

Bygglovsbefriade skärmtak får byggas endast över en skyddad uteplats, balkong eller entré.

Placeras skärmtaket närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannens godkännande. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

För mer information kring skärmtak, se länk nedan till Boverkets hemsida.

Om skärmtaket är större än 15m² krävs det bygglov.

Markis
Att sätta upp markis kräver vanligtvis inte bygglov, till en- eller tvåbostadshus och/eller tillhörande komplementbyggnader.

Markis till butik eller flerbostadshus kan det krävas bygglov.

Solceller och solfångare

För en- och tvåbyggnadshus krävs inget bygglov för solceller/solfångare om de följer byggnadens befintliga form på fasad och/eller tak. Bygglov krävs om fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö eller landskapsskydd.

Staket

Staket är en inhägnad som är högst 1,10 m högt och består av minst 50 % luft. Staket kräver inte bygglov.

Tillbyggnad

En tillbyggnad är när du ökar en byggnadsvolym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bygglov krävs för att göra en tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Dock finns några undantag. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Uterum

För uteplatser behövs vanligtvis inget bygglov. Vill du ha väggar, tak, plank eller inglasning kan det behövas bygglov/anmälan. Kontakta Kontaktcenter för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats