Behöver jag bygglov?

Här har vi samlat information om några av de vanligaste byggprojekten och om du behöver bygglov eller inte. 

Hur länge gäller ett bygglov?

Om du har beviljats bygglov så behöver du påbörja byggnationen senast två år efter att beslutet vann laga kraft. När två år har gått så gäller inte beslutet längre och då behöver du ansöka om bygglov på nytt. Åtgärderna måste avslutas inom fem år från att beslutet vann laga kraft.

Några vanliga byggprojekt

Altan

En altan som helt placeras i marknivån eller är under 1,6 meter kräver inte bygglov.

En altan kräver däremot bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ökar byggnadens volym eller innebär att utrymmet under altanen kan användas till ex som förråd. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd.

Om du vill glasa in altanen, det vill säga bygga ett inglasat uterum, behöver du ansöka om bygglov.

Är du osäker på hur din planerade altan bedöms, kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Attefallshus (ny fristående byggnad)

Du behöver inte söka bygglov för att sätta upp en fristående komplementbyggnad/komplementbostadshus om högst 30 kvm i omedelbar närhet till bostadshuset. Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen och innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Attefallsbyggnaden får ha en nockhöjd på högst 4,0 m. Om attefallsbyggnaden byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. 

Attefallsbyggnaden får aldrig placeras närmare offentlig mark (exempelvis cykelväg, park, lekplats, trottoar etc.) än 4,5 meter. Om attefallsbyggnaden byggs närmare en järnväg än 30 meter krävs medgivande av järnvägens infrastrukturförvaltare.

Följande handlingar behöver du bifoga din anmälan om Attefallsbyggnad 

• Anmälningsblankett (ifylld och underskriven)
• Situationsplan (grundad på nybyggnadskarta B eller C
• Planritning
• Fasadritningar
• Sektionsritning
• Uppgift om kontrollansvarig (krävs ej vid enklare åtgärder)

Gemensamt för alla husritningar är att de:

• Ritas i skala 1:100
• Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
• Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
• Alla mått ska vara i millimeter

Läs mer om Attefallshus på Boverkets webbplats

Om du vill ansluta kommunalt vatten och avlopp till byggnaden så tar Roslagsvatten ut en anslutningsavgift för det.

Läs mer om anslutning av vatten och avlopp på Roslagsvattens webbplats

Attefallsåtgärder (tillbyggnad)

En- och tvåbostadshus får byggas till med en tillbyggnad om högst 15 m2 bruttoarea (en av väggar och tak omsluten area på samtliga våningsplan) utan bygglov. Däremot krävs en anmälan och att du har fått ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas.

Attefallstillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets nockhöjd. Om attefallstillbyggnaden byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov. Om placering av tillbyggnaden blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter krävs det också bygglov.

Följande handlingar behöver du bifoga din anmälan om Attefallsbyggnad 

• Anmälningsblankett (ifylld och underskriven)
• Situationsplan (grundad på nybyggnadskarta B eller C
• Planritning
• Fasadritningar
• Sektionsritning
• Uppgift om kontrollansvarig (krävs ej vid enklare åtgärder)

Gemensamt för alla husritningar är att de:

• Ritas i skala 1:100
• Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
• Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
• Alla mått ska vara i millimeter

Läs mer om Attefallsåtgärder på Boverkets webbplats

Balkong

En- och tvåbostadshus inom detaljplan får byggas till med en balkong utan bygglov om balkongen inte strider mot detaljplanen. Däremot kan det krävas en anmälan, till exempel om balkongen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Om det krävs en anmälan får byggnadsarbetena inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Om balkongen byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Balkongen får inte byggas utan bygglov till en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.

Bostadshus

Det krävs bygglov och startbesked. 

Brygga

För att anlägga en brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov. Däremot behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets webbplats

Carport

Det krävs bygglov och startbesked.

Dörr

Att uppta en ny dörröppning eller att förändra en befintlig dörröppning i en fasad betraktas som en fasadändring. Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område. 

Eldstad

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett krävs en anmälan. Det gäller också om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt.

Innan installationen får påbörjas måste du ha fått ett startbesked. Innan du börjar elda behöver du ha fått ett slutbesked. Det får du när du har lämnat in en ifylld kontrollplan och ett sotarintyg utan anmärkningar till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov krävs när en ny skorsten ska placeras på fasaden eller då en befintlig utanpåliggande skorsten ska ändras. Skorstenen ska vara placerad minst 1 meter över yttertakets högsta punkt.

Läs mer om regler för kaminer och eldstäder på Boverkets webbplats

Läs mer om sotarintyg

Fasadändring

Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område. Fasadändringar kan vara att byggnaden byter färg, byter fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00, för att få veta mer om vad som gäller i ditt fall.

Farstukvist

Byggnation av farstukvist betraktas som en tillbyggnad och då krävs bygglov.  

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om friggeboden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov. Om placering av friggeboden blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter krävs det också bygglov.

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det står att du behöver göra det i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen. Framgår det inte i detaljplanen eller områdesbestämmelsen så krävs det inte lov.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens. 

Fönster

Att uppta en ny fönsteröppning eller att förändra en befintlig fönsteröppning i en fasad betraktas som en fasadändring. Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område.

Garage

Du behöver oftast bygglov för att uppföra ett garage, både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns några undantag för fastigheter som bedriver jordbruk, skogsbruk eller liknande. Se mer information om ekonomifastigheter på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Kamin

När du installerar en eldstad,  till exempel en braskamin, kakelugn, panna eller braskassett krävs en anmälan. Det gäller också om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt.

Innan installationen får påbörjas måste du ha fått ett startbesked. Innan du börjar elda behöver du ha fått ett slutbesked. Det får du när du har lämnat in en ifylld kontrollplan och ett sotarintyg utan anmärkningar till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov krävs när en ny skorsten ska placeras på fasaden eller då en befintlig utanpåliggande skorsten ska ändras. Skorstenen ska vara placerad minst 1 meter över yttertakets högsta punkt.

Läs mer om regler för kaminer och eldstäder på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Läs mer om sotarintyg

Marklov

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strandskyddsdispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mur

Murar som inte är högre än 50 cm kräver normalt inte bygglov. Andra murar kräver oftast bygglov. Tänk på att det inte är tillåtet att bygga en bygglovspliktig mur på prickmark.

Du behöver inte bygglov för att med mur bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren byggs i direkt anslutning till ett en- och tvåbostadshus. Muren får då inte vara högre än 1,8 meter.

Om den skyddade uteplatsen byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Plank

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett plank. Om din konstruktion är högre än 1,10 m och/eller består av mindre än 50 % luft betraktas din konstruktion som plank.

Plank kräver normalt bygglov men det finns vissa undantag.

Du behöver inte bygglov för att sätta upp en mur eller ett plank för att anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till ett en- och tvåbostadshus.

Planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte sträcka sig mer än 3,6 meter från huset. Det får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen samtycker.

Pool

Du behöver inget bygglov för att bygga en pool. Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket kräva bygglov. Om du vill sätta upp mur, plank eller en altan vid eller i närhet av poolen kan det även krävas bygglov även för dessa. Om du schaktar ur eller fyller upp marken runt poolen mer än 50 cm behöver du marklov.

Kontakta gärna Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00, innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall.

Om du vill ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du anmäla det till Roslagsvatten.

Skydd mot olycksfall

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara ett minst 90 cm högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den förses med lås. En skyddstäckning över poolen med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Riva, rivningslov

För att riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Utanför detaljplanelagt område räcker det oftast en anmälan. Kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00, om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. 

I de flesta fall behöver du rivningslov för att få riva och ersätta en äldre byggnad med en ny, likvärdig.

I de fall där du inte behöver rivningslov behöver du göra en anmälan. Krav på anmälan för rivning gäller inte för komplementbyggnad eller för bygglovbefriade åtgärder i anslutning till en- och tvåbostadshus.

Du behöver inte heller göra en anmälan för att få riva ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Syfte med rivningslov eller rivningsanmälan är bland annat att säkerställa att rivningsavfallet tas omhand på rätt sätt.

Schaktning

Inom områden med detaljplan krävs oftast marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Skyltar

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska söka bygglov för uppförande av skylt. Det finns olika typer av skyltar och det krävs nästan alltid någon typ av tillstånd. Att sätta upp reklamskyltar inom vägområde till allmän väg, kräver tillstånd från väghållningsmyndighet.

I de centrala delarna är det kommunen som beslutar om bygglov för att sätta upp en skylt för butik och verksamhet eller reklamskylt. Man behöver även söka bygglov om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt.

Innan du söker bygglov:

  • Tala med fastighetsägaren. Det kan finnas ett skyltprogram för fastigheten eller för området.
  • Se till att din ansökan innehåller tillräckligt med bilder och illustrationer för hur skylten ska se ut och sitta. Då går handläggningen av ditt ärende betydligt fortare.

Vid skyltning i Vallentunas centrala delar:

  • Skyltens utformning, färg och storlek ska underordna sig byggnaden och gatumiljön.
  • Skylten ska vara placerad i direkt anslutning till verksamheten.
  • På pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer får du inte placera skyltar.
  • Du får inte onödigt upprepa budskap på skylten.
  • Skylten får inte innehålla rörliga, blinkande eller växlande bilder.
  • Om det finns en anvisad skyltplats enligt ett speciellt skyltprogram för en viss byggnad, placera skylten där.
  • En fristående skylt får inte störa viktiga blickfång i gränder och den övriga gatumiljön.
  • Riktlinjer för skyltar i Vallentuna kommun

Skärmtak

Om skärmtaket är större än sammanlagt 15 m² krävs det bygglov.

Skärmtak som är mindre än 15 m² kräver inte bygglov. Är skärmtaket placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter måste du ha grannens godkännande. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.

Reglerna för bygglovfria skärmtak gäller för en- och tvåbostadshus.​

Att sätta upp markis kräver inte bygglov.​

Solceller och solfångare

För en- och tvåbyggnadshus krävs inget bygglov för solceller/solfångare om de följer byggnadens befintliga form på fasad och/eller tak. Bygglov krävs om fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö eller landskapsskydd.

Staket

Staket är en inhägnad som är högst 1,10 m högt och består av minst 50 % luft. Staket kräver inte bygglov.

Tillbyggnad

En tillbyggnad är när du ökar en byggnadsvolym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bygglov krävs för att göra en tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Dock finns några undantag. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Läs mer på Boverkets webbplats.

 

Uterum

För uteplatser behövs vanligtvis inget bygglov. Vill du ha väggar, tak, plank eller inglasning kan det behövas bygglov/anmälan. Kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00, för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Checklistor

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats