Start / Bygga, bo och miljö / Byggprojekt och större utvecklingsområden / Ombyggnation gymnasium och kommunkontor

Ombyggnation gymnasium och kommunkontor

År 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att samlokalisera stora delar av kommens centrala verksamhet med Vallentuna gymnasium. Målet är att fräscha upp och modernisera gymnasieverksamhetens lokaler, och samtidigt skapa ett hållbart, trivsamt och ändamålsenligt kommunkontor med utgångspunkt i framtidens behov.

Arbetet framåt är uppdelat i två faser. Första fasen är projektering, vilket innebär att planera färdigt hur ombyggnationen ska gå till och hur det nya kommunkontoret och gymnasiet ska utformas. Detta har pågått under hösten 2022. Därefter börjar ombyggnationen. Gymnasiets lokaler rustas upp först och förväntas bli klara under 2023.

Inflyttningen i det nya kommunkontoret planeras till årsskiftet 2024/2025.

Den byggentreprenör som arbetar tillsammans med oss i ombyggnationen är Arcona, kontrakt skrevs 19 juni 2022.

Tidplan för ombyggnation

  • Utredning och förstudie: klar i maj 2021
  • Beslut om genomförande: kommunstyrelsen 14 juni 2021
  • Projektering och planering: under 2022
  • Ombyggnation pågår: Dec 2022 till och med sep 2024
  • Gymnasiets lokaler klara: Början på 2024
  • Inflyttning kommunkontor: Början på 2025

Vad händer just nu?

Från och med 15 juni 2023 fram till och med hösten 2024 kommer Vallentuna Teater att vara stängd för all verksamhet och uthyrning.

På bilden längst ned på sidan kan du se på vilka sätt ombyggnationen kommer att märkas utomhus i form av avspärrningar.

Frågor och svar

Varför bygger vi om?

Det innebär en betydligt effektivare användning av kommunens lokalytor samtidigt som det bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt. Målet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt kommunkontor med utgångspunkt i framtidens arbetssätt för effektivitet och trivsel samt bygga om och fräscha upp gymnasieverksamhetens lokaler. Det nya kommunkontoret kommer att bygga på ett aktivitetsbaserat arbetssätt och arbetet förläggs platsflexibelt, delvis på kontoret och delvis på distans.

Vad kommer det att kosta att bygga om?

Investeringen för ombyggnationen av hela gymnasiefastigheten till nytt kommunkontor och nytt gymnasium beräknas bli 200 miljoner kronor. I och med att det är en investering ska utgiften slås ut över alla de år som byggnaden beräknas användas. Den årliga kostnaden, inklusive drift och underhåll, blir då en hyres- och driftsnivå som är drygt 3 miljoner kronor (ca 15 %) lägre redan från första året än den som kommunen skulle ha om förvaltningarna stannat i nuvarande inhyrda lokaler och om gymnasieverksamheten inte skulle få upprustade lokaler. Det gör att investeringen är en satsning på att vara kostnadseffektiva lång tid framöver då det blir billigare för kommunen, och därmed skattebetalarna, och samtidigt får personal och elever moderna lokaler som håller länge.

Som parantes kan nämnas att när vi utredde att bygga ett nytt separat kommunhus var den beräknade kostnaden ca 450 miljoner, utan ett nyrenoverat gymnasium.

Hur kan ni bygga om samtidigt som det bedrivs skolverksamhet?

De större ombyggnationsarbetet planeras ske innan kl. 8.00 och på årets lov. Under tiden som lokalerna som gymnasiet ska använda framåt rustas upp kommer eleverna ha sin undervisning på de övre planen i huset. Ca 55 elever flyttar under ombyggnadstiden till separata lokaler för att allt ska fungera bra och undervisningen ske under goda förhållanden. Redan om 1 år flyttar hela gymnasiet sin verksamhet in i sina nya lokaler.

Kan arbetet med ombyggnationen innebära några olycksrisker för eleverna?

Plan 0 och 1, 2 som byggs om först. Under tiden kommer eleverna på gymnasiet ha sin undervisning på plan 3 och 4, som senare kommer bli kommunkontor. Så när vi börjar bygga om plan 3 och 4 kommer eleverna ha flyttat ned till sina nya lokaler.

Lokalerna byggs om etappvis, både med tanke på säkerhet och att undervisning ska kunna ske under ombyggnaden. Ca 55 elever flyttar under ombyggnadstiden till separata lokaler för att allt ska fungera säkert och undervisningen ske under goda förhållanden.

De områden som kommer att byggas och de där gymnasieverksamheten fortsätter på i byggnaden kommer att vara tydligt avgränsade och avspärrade mellan varandra. Löpande information om ombyggnadens olika etapper och eventuella störningar kommer att meddelas löpande i lokalerna. Hela arbetet med gymnasieverksamhetens lokaler förväntas bli klart till första terminen 2024.

Vad händer med parkeringar?

Vi kommer att fortsätta använda de parkeringar som redan finns idag. En utredning och bedömning av framtida parkeringsmöjligheter i Vallentuna centrum och Tellusområdet som helhet pågår.

Kommer verksamhet i Teatern och Tellushallen påverkas av byggnationerna?

Under byggnationstiden kommer teatern att vara stängd för verksamhet från och med 15 juni 2023 till och cirka 1 år framåt. Teatern kommer att få ett nytt teknikrum i och med ombyggnaden. Sporthallen och dess verksamhet ska kunna fortgå med viss ändring av vilka omklädningsrum som används under olika perioder samt att entré för både utövare och publik sker från ingångarna på södra sidan huset och inte genom entrén som ligger mot centrum. Detta kommer efter ombyggnationen också att vara de nya permanenta huvudingångarna till sporthallen.

kartbild

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats