Friluftsstadsdelen Kristineberg

Kristineberg i anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1700-1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.

Stadsdelen kommer ha nära till kollektivtrafik och bestå av varierande bostadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvudgata. Inom området planeras för två områden bestående av tätare och högre bebyggelse i flerbostadshus, ett i norr och ett i söder. I den södra delen kommer även det planerade stadsdelscentrumet att ligga med butiker, restaurang och torg.

Inom Kristineberg finns värdefulla områden med bland annat hällmarkstallskog och stora tallar som i vissa fall är över 300 år gamla. Dessa områden kommer i stor utsträckning att bevaras och det kommer vara möjligt att fortsätta använda stora delar av skogen för rekreation. Utgångspunkten är att Kristineberg ska utvecklas till en stadsdel i samklang med naturen. 

Placeringen av bostäderna ska anpassas efter de naturvärden som finns i Kristineberg idag.

 

Det här planeras i Kristineberg

Miljö- och hållbarhetsfokus

Under 2016 togs ett miljöprogram fram för Kristineberg där kommunen utrycker sin ambition att stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

• En stadsdel i samklang med naturen
• En resilient* och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska
• En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan
• En gång- och cykelstadsdel med god kollektiv trafik
• En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning

Under 2017 medverkade Kristinberg i Citylab Action för att ta hållbarhetstänket ytterligare ett steg. 

Läs mer om Citylab 

* Resiliens är förmågan att stå emot och klara av förändringar. Det innebär möjlighet till återhämtning men också anpassning.

Natur och rekreation

Stora sammanhängande grönområden i Kristineberg kommer att bevaras och det kommer vara möjligt att fortsätta använda stora delar av skogen för rekreation. Det planeras för två nya rekreationsstråk runt Gävsjön. De kommer att bli cirka 2 km långa vardera, och ett av dem kommer vara elljusspår. Det kommer anläggas en entré där rekreationsstråken startar där det ska finnas möjlighet för parkering.

Den forna Kyrkstigen som går genom området idag kommer att utvecklas så att stigen kan användas för rekreation. Kyrkstigen kommer ansluta till rekreationsstråken runt Gävsjön.

 

Bostäder

Det planeras för en blandad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus- och kedjehus och villor. Övervägande del kommer vara radhus- och kedjehus och villor. Flerbostadshus kommer främst lokaliseras i de två centrumnoderna i norra respektive södra Kristineberg.

Sport och fritidsaktiviteter

Det planeras för en idrottsplats, med fullstor 11-mannaplan, inom skolområdet i södra delen av Kristineberg. Utegym med mera ska finnas också inom Kristinebergsområdet, möjligtvis i norra delen av stadsdelen. 

Lekplatser

Det planeras för tre lekplatser i Kristineberg. Två av lekplatserna kommer att passa åldersgruppen cirka 1-10 år med klätterlek, fjädergungdjur, rutschkana, sandlåda och gungor. Lekplatserna kommer att utformas så att de passar in i områdets naturliga skogskaraktär. 

Det kommer också att anläggas en större stadsdelslekplats i Kristineberg. Den kommer förhoppningsvis att bli ett välbesökt utflyktsmål för barn och föräldrar från hela kommunen. 

Skolor och förskolor

Det planeras för två skolor och tre förskolor i Kristineberg. I norra delen av Kristineberg planeras för en förskola som beräknas vara färdig cirka 2023. Sen sker utbyggnaden stegvis med en skola och förskola klar 2025, och en skola och förskola klar 2030. 

Utbyggnaden av skolorna och förskolorna kommer att anpassas efter utbyggnadstakten av den övriga bebyggelsen. De exakta årtal när skolorna och förskolorna ska vara klara kan därför komma att ändras med tiden. 

Tidplan för utbyggnaden

Detaljplanering för etapp 1 och 2 har redan påbörjats. Detaljplanering av etapp 3 är planerad att påbörjas år 2019 och etapp 5 år 2023. Hela stadsdelen planeras att vara utbyggd år 2030.

 

Mer information

Här kan du läsa viktiga strategiska dokument som rör utvecklingen av Kristineberg.

Projektchef

Lovisa Hallin

E-post: lovisa.hallin@vallentuna.se

Tel: 08- 587 863 85

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats