Friluftsstadsdelen Kristineberg

Friluftsstadsdelen Kristineberg är en helt ny stadsdel som planeras i sydöstra Vallentuna. 

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Stora delar av områdets vackra hällmarker kommer att bevaras. Området kommer att tillgängliggöra och öka möjligheten för friluftsliv främst i områdets östra del samt till omgivande natur och Roslagsleden för både gamla och nya Vallentunabor.

Gävsjödalens friluftsområde, vad kan det bli?

I direkt anslutning till Kristineberg ligger den igenväxta Gävsjön. Runt våtmarken på båda sidor sprider sig ett spännande naturlandskap – hasselsnår, sumpmark, tät granskog, klipphällar, höga tallar och ängsmark. Vallentuna kommun har börjat utforska hur friluftslivet i Gävsjödalen skulle kunna utvecklas i framtiden.

Läs mer om Gävsjödalens friluftsområde!

Ungdomar utforskar gävsjödalen

Så ska Kristineberg byggas hållbart

Samtliga byggaktörer i Kristineberg har tagit fram avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser för att Kristineberg ska bli en miljövänlig och hållbar stadsdel. Här kan du läsa om deras planerade insatser som ska bidra till framväxten av den hållbara friluftsstadsdelen.

Läs mer här!

äppelträd

Mer information om natur, miljö, hållbarhet och kulturhistoria

Natur och rekreation

Stora sammanhängande grönområden i Kristineberg kommer att bevaras och det kommer vara möjligt att fortsätta använda stora delar av skogen för rekreation. Utpekade naturvärden sparas, bland annat hällmarker.

Kommunen och byggaktörerna kommer också gemensamt att jobba med bland annat insektshotell, gröna tak, växtbäddar och odlingslådor inom området.

Det planeras för ett nytt motionsspår runt Gävsjön. Slingan runt sjön kommer att bli cirka 2 km långt. Planen är att ansluta slingan till Roslagsleden, som går öster om området.

Den forna Kyrkstigen som går genom området idag kommer att utvecklas så att stigen kan användas för rekreation. Kyrkstigen kommer ansluta till rekreationsstråken runt Gävsjön.

Miljöprogram

Under 2016 togs ett miljöprogram fram för Kristineberg där kommunen utrycker sin ambition att stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

• En stadsdel i samklang med naturen
• En resilient* och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska
• En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan
• En gång- och cykelstadsdel med god kollektiv trafik
• En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning

Kulturhistoriska värden

En särskild arkeologisk utredning genomfördes för området 2007. Inga fornlämningar påträffades inom planområdet.

Planområdet ligger inom utpekat område med höga kulturhistoriska värden i Vallentunas kulturmiljöprogram och översiktsplan 2040. I sydvästra delen av Kristineberg etapp 1, i närheten till Arningevägen, sträcker sig Kyrkstigen som tidigare hade en funktion som färdväg mellan kyrkorna i de olika socknarna i Vallentuna.

Hemvärnsstugan

Hemvärnsstugan är en enplansbyggnad i röd puts med sadeltak som ligger i etapp 3. Byggnaden uppfördes under 1900-talets mitt för flygvapnets ledning och var bemannat som en backup för flygledning i regionen. Dess placering var hemlig och den finns därför inte med på kartor. Idag används hemvärnsstugan av scouterna.

 

Mer information om bostäder och service

Bostäder 

Det planeras för en blandad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus- och kedjehus och villor. Övervägande del kommer vara radhus- och kedjehus och villor. Flerbostadshus kommer främst lokaliseras i de två centrumnoderna i norra respektive södra Kristineberg.

Inom etapp 1 planeras ca 800 bostäder fördelat på 500-550 lägenheter i flerbostadshus och ca 250-300 bostäder i form av småhus. Flerbostadshusen kommer att variera mellan 4-6 våningar. Upplåtelseformerna kommer att vara blandade mellan hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Småhusen kommer att vara i form av radhus, stadsradhus, parhus, kedjehus och fristående villor.

Sport och fritid

Det kommer att finnas många möjligheter att röra på sig i området. Trailspår kommer att finnas i områdets skogspartier och dessa kommer att ansluta till det nya motionsspåret runt Gävsjön och Roslagsleden. I områdets södra del kommer det att finnas en idrottsplats med fotbollsplan vid den planerade skolan.

Skolor och förskolor 

Det planeras för en skola och två förskolor i Kristineberg. I norra delen av Kristineberg planeras det för en förskola med plats för ca 100 barn. I den södra delen planeras det för en förskola och en skola.

Utbyggnaden av skolorna och förskolorna kommer att anpassas efter utbyggnadstakten av den övriga bebyggelsen.

Lekplatser

Det planeras för tre lekplatser i Kristineberg. Två av lekplatserna kommer att passa åldersgruppen cirka 1-10 år med klätterlek, fjädergungdjur, rutschkana, sandlåda och gungor. Lekplatserna kommer att utformas så att de passar in i områdets naturliga skogskaraktär.

Det kommer också att anläggas en större stadsdelslekplats i Kristineberg. Den kommer förhoppningsvis att bli ett välbesökt utflyktsmål för barn och föräldrar från hela kommunen.

Inom etapp 1 planeras för en lekplats med naturtema mellan Kristineberg och Påtåker.

Äldreboende

Inom etapp 1 planeras för ett äldreboende med ca 60 lägenheter.

Butiker

Kring torget kommer det att möjliggöras för butiker eller andra verksamheter i bottenplanen av flerbostadshusen.

Mer information om trafikfrågor

Bussar

Trafikverket planerar en ny stombusslinje som kommer att ha hållplatser längs med Arningevägen som går längs med området. Initialt planeras det även för en tillfällig busslinje som går in i den norra delen av området under tiden som utbyggnaden sker. När hela den genomgående huvudgatan är utbyggt är planen att buss ska trafikera den.

Cykelvägar

Utmed huvudgatan anläggsområdets större gång- och cykelbana. De blir en dubbelriktad gång- och cykelbana som är separerad från biltrafiken. Utmed Arningevägen planerar Trafikverket att anlägga ett regionalt cykelstråk.
I samband med att Okvista industriområde planläggs möjliggörs ett framtida gång- och cykelstråk genom Okvista industriområde norrut mot Vallentuna centrum och Vallentuna IP.

Arningevägen

Det är Trafikverket ansvarar för planeringen av Arningevägen (väg 264). Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Arningevägen som planerar för stombuss. För mer information om Arningevägen (väg 264) är det bästa att ta kontakt med Trafikverket direkt.

Vad händer nu?

Tidplan för utbyggnaden 

Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft i oktober 2020. Utbyggnaden av gator och allmänna anläggningar har startat. Detaljplanearbetet för etapp 2 pågår. Detaljplanering av etapp 3 är planerad att påbörjas år 2022 och etapp 5 år 2024. Hela stadsdelen planeras att vara utbyggd år 2030.

Hur gör man om man vill köpa mark i Kristineberg?

Markanvisning av kvarvarande kvarter planeras att ske tidigast när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vill man vara säker på att inte missa information om kommande markanvisningar kan man skriva upp sig på intresselistan för markanvisningar via länken nedan.

Intresseanmälning markanvisning

Mer information

Här kan du läsa viktiga strategiska dokument som rör utvecklingen av Kristineberg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats