Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla verksamheter arbeta systematiskt med att följa upp sin påverkan på människors hälsa och miljön. Du behöver veta vilka risker för hälsa och miljö som din verksamhet kan medföra. Att gå igenom riskerna, förebygga dem och ha rutiner för hur man ska hantera eventuella problem, kallas egenkontroll. Det är både ett dagligt och ett långsiktigt arbete.

Arbetet kan omfatta exempelvis att se över hur lokalerna städas, vilka kemikalier som används, att göra dagliga kontroller av viktig utrustning och att undersöka förbättringar som kan göras.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror på vilka risker som finns i din verksamhet. En stor och komplex verksamhet med stora risker behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en mindre verksamhet med mindre risker. Verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga ska dessutom följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och egenkontrollen ska vara dokumenterad. Även mindre verksamheter kan ha användning av förordningen.

Börja med en riskbedömning

Grunden för ditt egenkontrollprogram behöver vara en riskbedömning. Vilka risker för miljö och hälsa finns i just din verksamhet? För en miljöfarlig verksamhet kan riskerna till exempel vara störande transporter, hantering av farliga kemikalier och utsläpp till vatten. En hälsoskyddsverksamhet kanske behöver fundera mer över smittskydd, städning och ventilation.
Bedöm hur sannolikt det är att varje risk ska inträffa. Bedöm också hur allvarliga konsekvenserna blir om risken skulle bli verklighet. Då blir det lättare att veta hur du ska prioritera ditt arbete.

Åtgärder för att förebygga riskerna

För att riskerna inte ska bli verklighet kan man behöva göra åtgärder och skapa rutiner. Fundera hur man kan jobba i din verksamhet. Kanske är din verksamhet hjälpt av något av följande:

 • Tydligt städschema
 • Rutin för ventilationskontroller
 • Invallning av kemikalier
 • Rengöring av hygieniska instrument som kan ge risk för smitta
 • Bygga bullervallar
 • Regelbunden tömning av oljeavskiljare

Gör rutinerna så tydliga som möjligt. Checklistor kan vara ett bra verktyg. Glöm inte att ange vem som är ansvarig för att rutinen/åtgärden genomförs.

Rutiner för om det ändå inträffar något

Skulle något inträffa trots att du gjort vad du kan för att förebygga det, behöver du veta vad du och din personal ska göra för att begränsa skadan. Fundera på om det finns några akuta lösningar att ta till. Fundera också över vem som behöver kontaktas, exempelvis chef, fastighetsägare, miljökontor och räddningstjänst.

Följ upp arbetet

Glöm inte att följa upp hur det går! Förslagsvis kan man göra en årlig översyn av egenkontrollen. Har någon av de identifierade riskerna inträffat? Kunde det hanteras på ett bra sätt? Har det uppstått någon risk som man inte tänkt på tidigare? Var det något som föll mellan stolarna för att den som var ansvarig var borta?

Använd kunskapen från uppföljningen för att förbättra dina rutiner och vid behov genomföra förbättrande åtgärder i din verksamhet.

Exempel, förskola

Exempel på punkter som kan ingå i egenkontrollen för en förskola – anpassa efter din verksamhets förutsättningar.

 1. Relevanta beslut kring verksamheten
 2. Relevanta lagar och förordningar som verksamheten omfattas av
 3. Organisatorisk ansvarsfördelning
 4. Rutiner för städning
 5. Rutiner för kemikalier
 6. Kemikalieförteckning
 7. Rutiner för avfallshantering
 8. Rutiner för smittskydd
 9. Rutiner för ventilation
 10. Rutiner för klagomålshantering
 11. Rutiner för att kontakta miljöavdelningen vid större utbrott av objektburen smitta
 12. Rutin för uppdatering av egenkontrollen

Exempel, fordonsverkstad

Exempel på punkter som kan ingå i egenkontrollen för en fordonsverkstad – anpassa efter din verksamhets förutsättningar:

 1. Relevanta beslut kring verksamheten
 2. Relevanta lagar och förordningar som verksamheten omfattas av
 3. Organisatorisk ansvarsfördelning
 4. Rutiner för kemikalier
 5. Kemikalieförteckning
 6. Rutiner för städning av arbetslokaler
 7. Rutiner för oljeavskiljare
 8. Rutiner för avfall
 9. Rutiner för klagomålshantering
 10. Rutiner för att kontakta miljöavdelningen vid större olyckor
 11. Rutin för uppdatering av egenkontrollen

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats