Agenda 2030 och kommunens arbete

Runt om i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer med sikte på 17 globala hållbarhetsmål. De ingår den så kallade Agenda 2030, som FNs medlemsstater har enats om. Målen gäller för alla FN:s medlemsländer, fattiga som rika, såväl inom som mellan nationer. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vallentuna kommun har som ett övergipande mål i kommunplanen att "Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar". Inom kommunen pågår arbete för att tydligt koppla an till de 17 globala hållbarhetsmålen.

De 17 globala hållbarhetsmålen

Symboler

Kommunens mål för hållbar utveckling

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Det är det första målet i Kommunplanen. Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och utgör den viktigaste styrningen av kommunens verksamhet. Den innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. I kommunplanen fastställs även budgeten och fördelas på nämnder och förvaltningar.

Nämnderna bryter ned Kommunplanens gemensamma mål i sina årliga verksamhetsplaner, som styr förvaltningarnas arbete.
All verksamhet inom Vallentuna kommun vilar även på kommunens vision och värdegrund. Värdegrunden "I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling" är ledstjärna för medarbetarnas förhållningssätt och arbetssätt.

Hållbarhet ingår i kommunernas uppdrag

Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och kommunallagen (2017:725). Regeringsformen (1974:152) är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati, medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället.

Kommunerna har enligt lag ansvar för många funktioner som är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling:

 • Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg – socialtjänstlagen (2001:453).
 • För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100).
 • Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900).
 • Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804).
 • Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808).
 • Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
 • Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801).
 • Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 • Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting – i Stockholmsregionen är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet) - lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030

Kommunstyrelsens har beställt en kartläggning av hur kommunens verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Kartläggningen kommer att tydliggöra att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Det är en viktig grund för att ge underlag till arbetet med kommunplanens mål om hållbar utveckling och förbereda Vallentuna kommun på ökade krav och förväntningar från omvärlden kopplat till Agenda 2030. Kartläggningen kommer ge nämnder och förvaltningar hjälp och förhoppningsvis även inspiration för att finna synergier, samarbeten och aktiviteter som kan stärka och förbättra kommunens arbete med hållbar utveckling.

Utbildning av medarbetare

Alla medarbetare i Vallentuna kommun deltar i en satsning för att lära mer om och diskutera hållbar utveckling. Alla arbetsgrupper har möjlighet att göra en utbildning i hållbar utveckling. Utbildningen stöttar alla verksamheters arbete med kommunplanens mål Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.

Utbildningen ger kunskap om vad hållbar utveckling och Agenda 2030 innebär. Det viktigaste i utbildningen handlar om att medarbetarna tillsammans diskuterar vad hållbar utveckling betyder för den egna verksamheten, och hur arbetet kan utvecklas för att ännu bättre bidra till ett hållbart Vallentuna. En variant av utbildningen ingår i introduktionen av nyanställda medarbetare, som kan göras individuellt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats