Agenda 2030 och kommunens arbete

Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Vallentuna kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. 

Kartläggningen tydliggör att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Figuren nedan sammanfattar endast kort de viktigaste insatser som Vallentuna kommun arbetar med, med utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och kommunpolitiska ambitioner. Mer information om kommunens arbete med respektive mål hittar du längre ned på sidan.

Bild över kartläggningen

De 17 globala hållbarhetsmålen

Runt om i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer med sikte på 17 globala hållbarhetsmål. De ingår den så kallade Agenda 2030, som FNs medlemsstater har enats om. Målen gäller för alla FN:s medlemsländer, fattiga som rika, såväl inom som mellan nationer. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Symboler

Hållbarhet ingår i kommunernas uppdrag

Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och kommunallagen (2017:725). Regeringsformen (1974:152) är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati, medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället.

Därtill har kommunerna enligt lag ansvar för många viktiga funktioner som är centrala i ett hållbart samhälle:

 • Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg – socialtjänstlagen (2001:453).
 • För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100).
 • Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900).
 • Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804).
 • Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808).
 • Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
 • Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801).
 • Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 • Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting – i Stockholmsregionen är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet) - lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Kommunens mål för hållbar utveckling

Vallentuna kommun ska, som en del av regionen, ha en god tillväxt på ett hållbart sätt. Det är ett av målen i kommunplanen. De tre målen i kommunplanen bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av Vallentuna kommun.

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och utgör den viktigaste styrningen av kommunens verksamhet. I kommunplanen fastställs även budgeten och fördelas på nämnder och förvaltningar. Nämnderna bryter ned Kommunplanens gemensamma mål i sina årliga verksamhetsplaner, som styr förvaltningarnas arbete. 

Mer om kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala målen

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med respektive mål:

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

Mål 4. God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbara konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning av medarbetare

Alla medarbetare i Vallentuna kommun deltar i en satsning för att lära mer om och diskutera hållbar utveckling. Alla arbetsgrupper har möjlighet att göra en utbildning i hållbar utveckling. Utbildningen stöttar alla verksamheters arbete med kommunplanens mål Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.

Utbildningen ger kunskap om vad hållbar utveckling och Agenda 2030 innebär. Det viktigaste i utbildningen handlar om att medarbetarna tillsammans diskuterar vad hållbar utveckling betyder för den egna verksamheten, och hur arbetet kan utvecklas för att ännu bättre bidra till ett hållbart Vallentuna. En variant av utbildningen ingår i introduktionen av nyanställda medarbetare, som kan göras individuellt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats