Start / Bygga, bo och miljö / Miljöfarlig verksamhet / Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor

Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare. Beroende på vad den använts till tidigare kan det finnas föroreningar kvar i marken.

Hantera schaktmassor

Att frakta schaktmassor till och från byggen belastar miljön. Att återanvända schaktmassor sparar naturresurser både genom återvinning, men också genom att transportsträckorna blir kortare. Du som entreprenör och fastighetsägare behöver säkerställa att schaktmassor hanteras på ett miljömässigt bra sätt.

Hantering av överskottsmassor eller jord

Du ska hantera överskottsmassor eller jord som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön på bästa miljömässiga samt kostnadseffektiva sätt.

I första hand ska jorden eller fyllningen återanvändas inom fastigheten/projektet. I andra hand ska fyllningen återanvändas inom något annat projekt och i tredje hand transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

Hantering av förorenade massor eller jord

Om markundersökningen och bedömningen visar att marken är så förorenad att massorna inte kan återanvändas är den vanligaste åtgärden att gräva upp de förorenade massorna och transportera dessa till en godkänd mottagningsanläggning med en godkänd transportör.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats