Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad människor globalt konsumerar på ett helt år. Solenergin är fossilfri och bra för klimatet.

Solens strålar kan omvandlas till elektricitet med solceller, eller till värmeenergi med hjälp av solfångare. Solel kopplas relativt enkelt in i det vanliga elsystemet. Solfångare är främst aktuellt för hus som har vattenburen värme eller som kan koppla på sin varmvattenberedare.

Teknikutvecklingen för solceller och solfångare har gått mycket snabbt de senaste åren. Kostnadseffektiviteten har ökat kraftigt och det finns många leverantörer av anläggningar för solenergi på marknaden. Idag finns också många olika alternativ för utformning och material.

Krävs bygglov?

Välkommen att kontakta kommunens bygglovsavdelning om du är osäker! Det är alltid bra att rådgöra med bygglovsavdelningen. Ange då fastighetsbeteckning, hur solcellerna eller solfångarna ska monteras och vilken area det är fråga om. Bygglovsavdelningen når du via kommunens Kontaktcenter på e-post kommun@vallentuna.se eller telefon 08-5878 5000.

Bygglov krävs inte för att montera solfångare eller solpaneler på en byggnad inom ett detaljplanerat område, om det följer riktlinjerna i gällande detaljplan. Solfångarna eller solpanelerna måste följa byggnadens form på fasad eller tak. Anmälan kan behövas om åtgärden påverkar husets konstruktion eller ventilation.

Bygglov krävs för solcellsanläggningar i områden som är riksintresse för kulturmiljö eller landskapsskydd, och på byggnader som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk, historisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt. Det krävs bygglov i anslutning till och inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Stora solcellsanläggningar på marken kan kräva lov.

Är byggnaden lämplig för solceller?

Hur mycket solstrålning som når solcellerna avgör hur mycket energi de kan generera. Väderstreck och taklutning är viktigt, liksom att undvika att solcellerna skuggas.

Solkartan är en digital tjänst där du kan se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Länk till solkartan hittar du här.

Vad är viktigt att tänka på innan jag skaffar en solenergianläggning?

Generellt:

 • kontakta kommunens bygglovsavdelning, om du är osäker på om bygglov eller anmälan krävs.
 • kontakta ditt försäkringsbolag, som kan ha synpunkter kring till exempel brandskydd.
 • ta in minst två offerter från olika leverantörer så att du kan jämföra priser och effekt. Ta gärna hjälp av kommunens energi- och kllimatrådgivare eller av en oberoende konsult att granska offerterna. Besök eller ring 2-3 referenser.
 • det kan vara bra att kontakta Räddningstjänsten för att få råd kring säkerhetsaspekter och uppmärkning av anläggningen.

Anläggningen:

 • jämför priser i kostnad per installerad effekt - kr/installerad kW.
 • dimensionera eftertänksamt och undvik att överinvestera - normalt rekommenderas en täckningsgrad motsvarande 20-50 procent av elbehovet.
 • undvik all form av skugga.
 • om optimerare föreslås bör det motiveras, ofta behövs det inte.
 • alla komponenter ska vara CE-märkta.
 • solpanelerna ska vara testade - begär dokumentation från IEC (International Electronichnal Commission) , TÜV eller motsvarande.
 • kolla säkringsnivån och servisledningen så att den är tillräcklig för tänkt storlek på anläggningen.
 • granska garantivillkoren noga.

Entreprenör och elbolag:

 • det installerande företaget måste ha ett godkännande från Elsäkerhetsverket (dokumenterad och godkänd el-behörighet).
 • kontrollera och säkerställ att priset är komplett.
 • se till att det i offerten ingår uppkoppling mot nätet, för att kunna läsa av el-produktionen.
 • få hjälp med hur skattereduktionen administreras.
 • begär i köpekontraktet ett återbesök efter 2-4 månaders drift.
 • ställ krav på betalningsvillkoren och slutbetala först efter återbesöket.
 • se till att få en fullvärdig drift- och skötselpärm med datablad över alla ingående komponenter.
 • var noga med att färdiganmälan till nätägaren görs innan anläggningen tas i drift.
 • välj ett el-handelsföretag med bra och långsiktiga villkor.

Hur ska solanläggningen utformas?

 • Tänk på det estetiska - solanläggningen har lång livstid och det är viktigt att du tycker att det ser snyggt ut.
 • Placera panelerna högt upp mot nock, det ger mindre skuggrisk och snölast.
 • Undvik skugga - från växtlighet, kupor, ventilationsdon etc.
 • Tänk på risken för snöras.
 • Se till att det finns kondensavrinning under panelerna samt ventilationsutrymme - verkningsgraden sjunker vid värme. Vid infällt montage mot ouppvärmd vind finns risk för fuktbildning.
 • Var noga vid genomföringar i tätskikt.
 • Säkerställ bra kablageupphängningen under panelerna, använd kabelrör för att skydda kablaget.
 • Placera panelerna så nära anslutningspunkten som möjligt.
 • Placera brytare så nära panelerna som möjligt enligt brandmyndighetens anvisningar
 • Välj växelriktare med överspänningsskydd, både mot likström och växelström.
 • Placera så att det enkelt går att bygga ut, om du skulle vilja utöka anläggningen i framtiden.

Är solenergi miljövänligt?

I själva driftsfasen är solenergi helt miljövänligt och klimatneutralt. Solel kan ha en viktig roll i omställningen till fossilfria fordon, genom att ladda elbilar. I framtiden kanske elbilarnas batterier kan fungera för lagring av den el som producerats på huset.

Solvärme kan minska användningen av biobränsle som bättre kan användas vintertid när det inte finns tillräckligt med solinstrålning. Om du eldar med ved eller pellets kan du genom att installera solvärme, minska utsläppen från eldningen under en del av året. För privata husägare ökar bekvämligheten påtagligt då eldningssäsongen halveras.

Produktionen av solceller och solfångare påverkar miljön genom att det går åt råvaror som till exempel kisel, koppar och andra metaller. Produktionen är också energikrävande. 

Är solenergi viktigt?

Idag ökar den installerade solcellseffekten i Sverige snabbt. Solceller producerar cirka 700 MW/år vilket motsvarar cirka en procent av elproduktionen i Sverige (2019). Prognosen är att solen om tio år kommer stå för 10 procent av elförsörjningen. 

Solenergi är viktigt i framtidens fossilfria energisystem. Solel har också en potentiell möjlighet att stärka upp elnätet med lokal elproduktion som kan minska lokal kapacitetsbrist och öka självförsörjningsgraden. I synnerhet i kombination med batterilagring finns möjligheter för byggnader med solcellssystem att erbjuda energitjänster till elnätet.

Den tekniska potentialen för solel är stor. Runt 40 till 50 TWh per år har bedömts vara möjligt bara med anläggningar på tak i goda sollägen. För anläggningar på mark bedöms potentialen på obrukad jordbruksmark till drygt 130 TWh per år.

Solvärme har potenial att på sikt stå för 10 TWh värme, vilket motsvarar 10 procent av Sveriges värmebehov.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats