Cirkulär ekonomi

I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada. Människor är olika. Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. 

I en hållbar ekonomisk utveckling är visionen om noll klimatutsläpp, kretslopp och cirkulär ekonomi centrala delar. En god och sund ekonomi i kommunen, med kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet, är därtill en förutsättning för att nå Vallentuna kommuns mål om hållbar utveckling.

Cirkulär ekonomi

Graf

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan. Cirkulär ekonomi handlar om att resurser i samhället behålls i kretslopp istället för att bli avfall. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser. Vi ska använda dem flera gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön.

Genom att återanvända och återvinna produkter och material minskar uttaget av ny råvara, liksom avfallsmängderna. Prylar får även ett mer långsiktigt ekonomiskt värde.

För cirkulär ekonomi krävs smartare produktion och mer hållbara konsumtionsmönster. Det gäller att påverka produkters hela livscykel och värdekedja - från råvaruuttag, produktdesign och produktion till avfallshantering och marknaden för återvunna material. Hållbar konsumtion handlar om miljösmarta val. Det handlar om att komma bort från "slit-och-släng" för att istället köpa saker som håller länge och går att reparera.

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin - Att sluta kretsloppet - pekar på fem prioriterade sektorer:

  1. Plast
  2. Matavfall
  3. Råvaror av avgörande betydelse till exempel mineraler i elektronik
  4. Bygg- och rivningsavfall
  5. Biomassa och biobaserade produkter

Upphandling för cirkulär ekonomi

Kommunen arbetar strategiskt med upphandling för att uppnå miljömål och bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. Kommunen strävar efter att ställa höga miljökrav i upphandling, i enlighet med kommunens miljö- och klimatpolicy.

En checklista för miljöbedömning hjälper verksamheterna att identifiera relevanta miljökrav, bland annat kring cirkularitet. Enklare intern kompetensutveckling kring att ställa miljökrav i upphandlingar har genomförts för kommunens miljönätverk och behöriga beställare. Inom kommunen finns en särskild grupp med representanter från samtliga förvaltningar. Gruppen används som resurs och bollplank för att ställa hållbarhetskrav och i synnerhet cirkulära krav i upphandlingar.

Återbruk i kommunens verksamheter

Kommunen har avtal med företaget INREGO, för återbruk och återvinning av IT-utrustning. Sedan sommaren 2019 har totalt 597 uttjänta enheter gått till återvinning och 395 enheter har kunnat återanvändas.

Den interna webbtjänsten REKO möjliggör återbruk av till exempel möbler och prylar i kommunens verksamheter. Avtal finns med företaget Rekomo för inköp och renovering av begagnade möbler.

Skolor och förskolor använder återvinningsmateriel till lek, pyssel och undervisning. Kommunen arrangerar eller deltar i återkommande evenemang såsom klädbytardagar och återbruk av växter från kommunens planteringar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats