Biologisk mångfald

Vita blommor på en äng

Ängsytor

Ängsytor och högvuxna gräsytor är viktiga för den biologiska mångfalden, då de lockar till sig pollinerande insekter som till exempel fjärilar, bin och humlor.
I Vallentuna finns det många gräsytor som är stora till ytan på allmänningar, parker och andra grönytor. Dessa klipps ofta som kortklippta gräsmattor. Att underhålla gräsmattor kräver mycket skötsel av maskiner, som inte är gynnsamma för den biologiska mångfalden. För att minska både miljöpåverkan och skötsel samt bidra till den biologiska mångfalden anlade Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018 två olika ängsytor på parkmark. En med hjälp av frösådd och en med hjälp av en färdig ängsmatta.

Blommor

Ängsyta som anlades hösten 2018 i Ormsta.

Biologisk mångfald i Prästgårdsparken

Blommor

 

Bin, humlor och andra insekter är viktiga för den biologiska mångfalden, då de pollinerar våra växter. Boplatser för olika bin kan vara en bristvara i stadsmiljön och därför gjordes en satsning våren 2019 att skapa boplatser i Prästgårdsparken. I Prästgårdsparken finns många stora perennplanteringar. Kommunens Parkingenjör valde perenner som lockar till sig många insekter när planteringarna upprustades år 2017. Perenner som är kända för att locka till sig humlor och bin är kantnepeta, röd solhatt, lammöron, rosenflockel, blå bolltistel, lavendel, anisop med flera. I parken finns även många tidiga blommor till exempel krokus, scilla och julros. Det var även därför som ett naturligt steg blev att sätta upp kommunala insektshotell i denna parken som en första plats i kommunen för detta.

Bihotell

De olika boplatserna

Den ena boplatsen står i ena slänten av parken och genomfördes genom att anlägga en sandbädd för markbyggande bin.
Denna sandbädd är uppbyggd av baksand (samma som används i baksandlådor) och den är omgiven av trä för att skydda sanden från att rinna iväg samt skydda mot att den blir igenväxt av gräs från gräsmattan. Förhoppningen är att denna boplats ska locka till sig olika sandbin.

Låda med sand

Den andra boplatsen står i en av perennplanteringarna och genomfördes genom att bygga ett större insektshotell med olika stora hålrum med olika djup (borrhål) samt av olika typer av material (vass, bambupinnar, kottar, vedmaterial från olika trädslag) för att locka olika arter av bin och insekter.

Blommor

Under säsongen kommer vi att bevaka dessa och se vilka bin och insekter de lockar till sig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats