Oljeavskiljare

Verksamheter som släpper ut oljeförorenat avloppsvatten ska ha oljeavskiljare. Det gäller till exempel verkstäder, biltvättar, bensinstationer och större parkeringsplatser. En standard (SS-EN 858-2) har utarbetats som ger vägledning för dimensionering, installation och underhåll och som ska följas vid nyinstallation av oljeavskiljare.

Varför behövs oljeavskiljare?

För att inte skada den biologiska reningen på reningsverket och framförallt för att inte förorena slammet som sen ska användas som gödningsmedel i jordbruket är det viktigt att olja och andra föroreningar avskiljs innan det hamnar i spillvattennätet. Oljeföroreningar och metaller som kommer ut via dagvattennätet kan skada växt- och djurliv i sjöar och vattendrag.

När behövs oljeavskiljare?

Spillvatten som kan innehålla mer än obetydliga mängder olja ska ledas till oljeavskiljare enligt Boverkets byggregler och Allmänna bestämmelser för användande av Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Garage med golvbrunn och tappvattenanslutning och som har anknytning till bilvård ska ha oljeavskiljare. För mindre garage för privat bruk kräver dock kommunen inte oljeavskiljare om garageytan understiger 50 kvadratmeter. Rekommendationen är att inte installera golvbrunn utan att tänka igenom behovet och att titta på andra lösningar som till exempel uppsamlingsränna för smältvatten, sandfång eller dylikt.

Skötsel och tömning

För att uppnå avsedd funktion måste oljeavskiljaren kontrolleras och tömmas. Annars kan slam och olja fly ut från avskiljaren och hamna som oönskad förorening i reningsverket. Tömning sker vid behov men senast när 80 % av lagringsvolymen för olja är uppnådd och/eller 50 % av lagringsvolymen för slam är uppnådd. Anläggningen ska även besiktigas vart femte år. Slam och olja från oljeavskiljaren räknas som farligt avfall.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats