Elda utomhus

Från och med 1 mars 2019 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, se § 48 i avfallsföreskrifter nedan. Skälet till förbudet är att minska olägenhet för närboende inom tätbebyggda områden samt att främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk. 

Undantag om eldning inom detaljplanelagt område kan medges efter ansökan om dispens till kommunens miljöenhet. Utanför detaljplanelagt område får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar eldas så länge det inte medför olägenheter för människans hälsa och miljö och att det inte råder eldningsförbud. Observera att det aldrig är tillåtet att elda annat avfall så som möbler, plast, byggrester, rivningsmaterial eller mat och liknande. Kontakta alltid kommunen om du är osäker på vad du får elda.

Ta därför hänsyn till vindriktning och väderlek för att undvika olägenhet.

Kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall

Tänk på att du kan få kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år, det ingår i abonnemangsavgiften. Kontakta kommunens entreprenör för mer information. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt.

Brandrisk och eventuellt eldningsförbud

Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Du kan ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om brandrisk och eventuellt eldningsförbud:

  • Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39

Vid eldning utomhus är det viktigt att vidta åtgärder för att en brand inte ska uppstå. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Det är alltid du som eldar som ansvarar för säkerheten och att det släcks ordentligt. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Självservice

Här kan du hämta blankett för att söka dispens från eldningsförbudet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats