Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration ger dig information om en byggnads energianvändning. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart. Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

En energideklaration är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer (2006:985). Nämnden har rätt att meddela byggnadens ägare de förelägganden som behövs och har även rätt att utfärda vite om kraven inte efterlevs.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration.

Deklarationen ska göras i följande fall:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år från det att de har tagits i bruk.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats