Start / Bygga, bo och miljö / Energi och uppvärmning / Registrera medelstor förbränningsanläggning

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera bygg- och miljötillsynsnämnden om anläggningen. Detta ska göras genom registrering via den nationella e-tjänsten som finns på den här sidan.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

Som medelstor förbränningsanläggning räknas en anläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registreras innan den tas i drift

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018. För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har. Du hittar e-tjänsten och mer information på Naturvårdsverkets webbplats lite längre ned.

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

Följande uppgifter ska lämnas i e-tjänsten:

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW)
 • Anläggningens verkningsgrad
 • Typ av reningsutrustning
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Registrerade anläggningar i Vallentuna kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Följande anläggningar är registrerade i Vallentuna kommun:

Verksamhetsutövare: E.ON Värme AB

 • Fastighet: Vallentuna-Rickeby 1:190
 • Effekt (MW): 2
 • Verkningsgrad (%): 93
 • Förväntat antal drifttimmar: 100

Självservice

Här hittar du Naturvårdsverkets nationella e-tjänst för registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats