Start / Bygga, bo och miljö / Energi och uppvärmning / Registrera medelstor förbränningsanläggning

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Den som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera aktuell tillsynsmyndighet om anläggningen. Är bygg och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun din aktuella tillsynsmyndighet kan registrering ske via den e-tjänsten som du återfinner längst ned på denna sida. Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet registrerar du din anläggning i deras e-tjänst Medelstora förbrännings-anläggningar i Stockholms län.

Vilka anläggningar ska registreras?

Alla medelstora förbränningsanläggningar ska vara registrerade hos aktuell tillsynsmyndigheten. Nya medelstora förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift. Anläggningar som togs i drift före den 20 december 2018 ska registreras enligt följande:
- Anläggningar med högre effekt än 5 MW (5-50 MW) ska registreras den senast den 1 januari 2024.
- Anläggningar med lägre effekt än 5 MW (1-5 MW) ska registreras senast den 1 januari 2029.

Förbränningsanläggning som miljöfarlig verksamhet

Precis som tidigare kan du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning behöva ansöka om tillstånd för anläggningen eller anmäla verksamheten som miljöfarlig verksamhet. Se Miljöfarlig verksamhet - Vallentuna kommun.

 

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

Följande uppgifter ska lämnas i e-tjänsten:

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW)
 • Anläggningens verkningsgrad
 • Typ av reningsutrustning
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Registrerade anläggningar i Vallentuna kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Följande anläggningar är registrerade i Vallentuna kommun:

Verksamhetsutövare: E.ON Värme AB

 • Fastighet: Vallentuna-Rickeby 1:190
 • Effekt (MW): 2
 • Verkningsgrad (%): 93
 • Förväntat antal drifttimmar: 100

Självservice

Här hittar du Naturvårdsverkets nationella e-tjänst för registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats