Snabbare bygglovsprocess

Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen startat ett förändringsarbete som syftar till att förenkla för både handläggare och kunder i bygglovsprocessen.

Bygglovavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 påbörjat ett nytt arbetssätt som bygger på att avdelningen arbetar gemensamt i team med bygglovsärenden. Avdelningen har delats in i tre byggteam som består av en teamledare, en koordinator och minst en bygglovshandläggare och byggnadsinspektör/ingenjör. Varje byggteam träffas en gång/vecka och går tillsammans igenom veckans bygglovsärenden och gör en gemensam bedömning. Tidigare arbetade varje enskild handläggare mer isolerat.

– Genom vårt nya arbetssätt får vi en effektivare handläggning och ett bättre samarbete inom avdelningen. Varje bygglovteam kan nu fokusera och hjälpas åt i alla ärenden. Det gör handläggningen både effektivare och mer rättssäker, säger Basmal Pethrosson, chef på bygglovavdelningen.

Bygglovavdelningen har genom sitt nya arbetssätt redan kunnat beta av en stor mängd ärenden som släpat efter och avdelningen ligger nu i fas med antal inkomna ärenden. Handläggningstiderna har minskat drastiskt, från 3-6 månader till 1-6 veckor, från att ärendet är komplett och alla nödvändiga handlingar har kommit in. Handläggningstiden från inkommen första ansökan till att ett beslut är fattat ligger numera för de allra flesta ärenden under 10 veckor.

– Att söka bygglov är ofta en viktig process för den enskilde och för företagare. Att väntan på bygglovet är rimlig är förstås en viktig service till invånarna. Därför är det väldigt positivt för nuvarande och framtida Vallentunabor att denna väntan har mer än halverats på bara några månader, säger Ylva Mozis, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också börjat med Öppet hus varje månad. Där finns tjänstemän från både bygglov och miljöavdelningen på plats och kan svara på frågor om exempelvis bygglov eller avlopp. Datum för Öppet hus annonseras på hemsidan, www.vallentuna.se, det är oftast första torsdagen i varje månad kl. 13:00 – 16:30. Samling sker i kommunhusets reception, ingen föranmälan är nödvändig.

Ett ytterligare steg i förenklingsprocessen är den nya bygglovstaxa som började gälla 1 januari 2018. Den nya taxan för bygglov utgår från ett självkostnadspris som baseras på genomsnittlig nedlagd handläggningstid. Tidigare baserades avgiften istället på hur stor kvadratmeteryta man ville bygga nytt eller bygga till.

– Den nya taxan blir både tydligare och mer rättvis för våra kunder, säger Basmal Pethrosson. Vi anger nu ett fast pris baserat på den genomsnittliga tiden det tar att handlägga en viss ärendetyp. Vi hoppas att det här ska skapa en bättre tydlighet och förutsägbarhet gentemot våra kunder eftersom den nya avgiften enkelt kan tas fram på förhand.

Uträkningen av den nya bygglovstaxan har tagits fram utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den nya timavgiften hamnar på 
1 170 kr/timme från januari 2018. Avgiften ligger i nivå med andra kommuner i Stockholms län.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats