Är du en pastapendlare eller en grötgödslare?

Bild på en skärbräda, frukt och en kniv

Sortera matresten är vår största matavfallssatsning i regionen någonsin där vi är en bland flera kommuner som gör gemensam sak i att sprida kunskap om vinsterna med att börja sortera ut sitt matavfall. Matavfallet ger oss både biogas och biogödsel som minskar koldioxidutsläppen och bidrar till ett bättre kretslopp i regionen. Målet med kampanjen är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Energi som kan driva din bil istället för att gå upp i rök

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Matrester innehåller energi, och när de kastas tillsammans med de vanliga soporna går den energin upp i rök. Om vi istället sorterar ut matavfallet kan energin tas omhand och bli till biogas, som i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, sopbilar och taxibilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel.

Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen, ger också den biogödsel som samtidigt framställs minskade växthusgasutsläpp. I processen där matresterna blir till biogas bildas biogödslet, som kan användas i jordbruken vid odling av ny mat. Biogödslet är så pass rent att det kan gå till ekologisk odling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats