Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade livsmedel och det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas.

Dricksvattnet i Vallentunas kommunala nät kommer från Görvälnverket i Mälaren som drivs av kommunförbundet Norrvatten AB. Det är Roslagsvatten AB som ansvarar för distributionen. 

Vattnet är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). När du använder tvättmedel eller diskmedel bör du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten.

Enskild brunn

Du som har enskild brunn är själv ansvarig för att kontrollera att det vatten som används är av bra kvalitet. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det.

Det behövs inget tillstånd för att anlägga en dricksvattenbrunn. Tänk på att en brunn alltid bör placeras uppströms avloppsanläggning eller annan föroreningskälla. 

Om vattnet förorenas eller försvinner

Ett sätt att förbereda sig på inför en händelse där kvalitet och tillgång till vatten påverkas är att förvara en lämplig mängd vatten i din bostad, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda. Om en samhällskris inträffar i Vallentuna kommun och där tillgången till rent vatten minskar kommer du att få mer information om hur du ska agera via kommunen.

Nytt riktvärde för PFAS

Ett nytt, betydligt lägre gränsvärde för PFAS börjar gälla 2026 och är ett riktvärde redan idag. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya gränsvärdet, och kommer att behöva införa ytterligare rening. Den viktigaste åtgärden är dock att de som släpper ut PFAS-ämnen i miljön tar sitt ansvar.


PFAS är syntetiskt framställda kemikalier. PFAS-ämnen finns i exempelvis teflonstekpannor, funktionskläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar, impregneringssprayer och brandskum. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter hamnar till slut i mat, dryck och i luften. PFAS förekommer i till exempel fisk, frukt, ägg och vatten. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan.

Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter vatten (ng/l) för PFAS4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen). Det nya gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026 och är ett riktvärde redan idag.


De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Därför är det viktigt att människor får i sig så lite som möjligt av dessa.

Mer information om enskild brunn

Skötsel av enskilda brunnar

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att din brunn inte har några brister. Vissa brister kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Skötsel av liten dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se)

Problem med dricksvattnets kvalitet (livsmedelsverket.se)

 

Provtagning av egen brunn

Livsmedelsverket rekommenderar att man gör provtagningar på sitt vatten minst vart tredje år. Det är också bra att göra provtagningen vid olika tidpunkter på året, eftersom t ex bakteriehalterna kan variera över tiden på året.

Råd kring vattenprov och analys av dricksvattnet(livsmedelsverket.se)

Kommunen erbjuder hjälp med analys av vattenprover, men observera att vattenanalyslaboratorium ibland erbjuder paket som beställs via webben som är billigare än det avtal som kommunen har för vattenanalyser. Fråga vad det kostar om du gör det via kommunen.

Så här går det till:

 • Hämta provtagningsflaskor/rör tillsammans med instruktioner i Kontaktcenter i Kulturhuset, se aktuella öppettider
 • Ta provet enligt instruktionerna (Obs! Ta provet samma morgon som du ska lämna in det till kommunen).
 • Återlämna provtagningsflaska/rör till Kontaktcenter i Kulturhuset måndagar (måndagar och torsdagar maj-augusti) innan klockan 12.00 för att vara säker på att det kommer med transporten till labbet. Tänk på att ta provet samma morgon och håll det kylskåpstempererat tills du lämnar in det! Vattenprovet är en färskvara!

Följande dagar kan du inte lämna in vattenprover:

 • Måndag 25 december 2023
 • Måndag 1 januari 2024
 • Måndag 1 april 2024
 • Torsdag 9 maj2024
 • Torsdag 6 juni 2024
 • Torsdag 20 juni 2024
 • Måndag 1 november 2024

 En provtagning bör innehålla:

 • Mikrobiologisk analys (bakterier)
 • Kemisk analys (bland annat salter och fluor)
 • Radon
 • PFAS

Ibland kan även andra analyser vara befogade, exempelvis för uran, arsenik eller bekämpningsmedel. Rådgör gärna med miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen eller provtagningslaboratorierna om du tror att sådant behov finns.

Prisexempel några vanliga analyspaket:

 • Mikrobilologisk: 189 kr
 • Kemisk: 657 kr
 • Tungmetaller: 102 kr
 • PFAS (PFAS11): 1207 kr

Enskilda analyser:

 • Radon (rek. till borrad brunn): 167 kr
 • Endast klorid: 100 kr
 • Kvicksilver Hg 364 kr

Vattenbrist vid låg grundvattennivå

Låg grundvattennivå kan medföra problem för de som försörjer sig via egna brunnar. På sidan Råd vid vattenbrist kan du läsa mer om tappställen samt hitta samlade länkar till flertalet myndigheter som har ytterligare information.

Gräva eller borra en brunn

En brunn bör alltid placeras uppströms avloppsanläggning eller annan föroreningskälla, ta reda på vilken placering som är mest lämplig.  Inget tillstånd krävs för att anlägga en dricksvattenbrunn. Sedan 1976 är brunnsborrare skyldiga att rapportera in till Sveriges geologiska undersökning och uppgifterna(tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till) är tillgängliga för allmänheten.

Att anlägga brunn (Sveriges geologiska undersökning - SGU)

Att tänka på när du köper hus med egen brunn

• Vad det är för typ av brunn, grävd eller borrad? En borrad brunn har ofta lägre kapacitet och är känsligare för föroreningar från omgivningen.

• Brunnens kapacitet bör även kontrolleras så att vattnet räcker för den verksamhet man har tänkt bedriva på gården. En brunnsborrare kan hjälpa dig att ta reda på brunnens kapacitet.

• När togs prover senast och vad var resultatet? Om resultaten visar att vattnet är otjänligt kan du behöva reparera brunnen eller installera någon typ av rening.

• Vilket skick är brunnen i? Kontrollera att det inte finns synliga sprickor i brunnslocket eller brunnens väggar och att det inte finns sättningar som skapar stående vatten ovanför brunnen. Detta kan göra att vatten tar sig in utifrån.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet 

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och ibland också problem med vattenkvaliteten.Genom att registrera din brunn i SGS:s Brunnsarkiv kan du bättre skydda din brunn.

För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Brunnsarkivet används för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område.

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

 

 

Självservice dricksvatten

Här kan du hämta blankett för att anmäla om du har en dricksvattenanläggning för komersiell eller offentlig verksamhet eller som försörjer minst 50 personer eller producerar mins 10m3 per dygn. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats