Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu startar arbetena i friluftsstadsdelen Kristineberg

Nu startar arbetena i friluftsstadsdelen Kristineberg

Inom ett par veckor börjar vi att gallra samt ta ner träd i Kristineberg där Vallentuna kommun tillsammans med ett antal projektutvecklare ska bygga den första etappen av den nya friluftsstadsdelen Kristineberg.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker, Bällsta och naturområdet vid Gävsjödalen. Kristineberg är ett av Vallentunas större utvecklingsområden där miljö och hållbarhet är styrande. Under 2016 togs ett miljöprogram fram för Kristineberg där kommunen utrycker sin ambition att stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Naturmark bevaras och skapar gröna kilar

Mycket av skogen och naturen ska bevaras även när området är helt utbyggt. Det är inte bara de vackra hällmarkerna runt scoutstugan som anses värdefulla utan all naturmark som inte bebyggs ska omhändertas och skapa gröna passager genom och runt området. Arbetena har planerats tillsammans med Vallentunas kommunekolog. Avverkningen och röjningen görs av en entreprenör som är specialiserad på den här typen av arbeten.

Omgivande natur blir mer tillgänglig

När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser. Kristinebergprojektet är tänkt att tillgängliggöra och öka möjligheten för rekreation och friluftsliv för hela södra Vallentuna. Öster om området ligger Gävsjön med omgivande natur som planeras bli ett större rekreations- och friluftsområde med bl.a. ett nytt elljusspår runt sjön och med anslutning till Roslagsleden så att Vallentunas och Täbys spårsystem binds ihop. I området planeras även åtgärder för att förbättra djur- och fågelliv.

Parallellt med att de här arbetena utförs pågår upphandlingen av kommunens vägar och andra allmänna anläggningar. Om allt går enligt plan så kan det första spadtaget tas våren/sommaren 2022.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats