Markanvisning Lindholmen Centrum

Den 5 juli var sista dagen att lämna anbud för ett markområde i centrala Lindholmen där en detaljplan är under framtagande. En utvärdering av inkomna förslag har skett och beslut om tilldelning av byggaktör togs i Plan- och Miljöutskottet den 26 september 2023.

Den del av planområdet som markanvisats är tänkt att innehålla bostäder samt lokaler för bland annat livsmedelsbutik.

karta

Markanvisningsområdet omfattar cirka 13 000 kvm på delar av de kommunägda fastigheterna Lindholmen 5:45 och 5:69.

Området ligger intill Lindholmsvägen och Humlevägen, se kartskiss ovan. Det är cirka 300 meter till Roslagsbanan och Lindholmens station. Marken är idag obebyggd och angränsar till småhusområden och grönytor.

Markanvisningsområdet har föreslagits en total byggrätt på cirka 9 400 kvm BTA, varav cirka 5 100 kvm BTA utgör bostäder och 4 300 kvm BTA utgör bostäder och centrumfunktioner. Ytterligare förutsättningar och tävlingskriterier har presenterats i en inbjudan, se länk nedan.

Vad händer sedan?

Vallentuna kommun kommer att teckna markanvisningsavtal med den utvalda byggaktören, Credentia AB. 

Detaljplanen för Lindholmens Centrum är under framtagande och nu kommer Credentia AB att delta i planarbetet tillsammans med projektets övriga byggaktörer.

Visionsbild över bostäder och handel intill torget och parken. Illustrationen är ritad av Arkivist arkitekter på uppdrag av Credentia AB:

illustration av visionen Lindholmen centrum

Information om planarbetet och presentationen av det vinnande förslaget med ytterligare illustrationer finns nedan.

Anders Nahlbom

Projektledare

E-post
anders.nahlbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 38

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats