Markanvisning för trygghetsboende vid Ekeby

Vallentuna kommun genonför en markanvisningstävling för trygghetsbostäder i västra Vallentuna tätort. Grundtanken är att skapa ett hållbart boende med bostadsrätter för en bred äld­re målgrupp. Bostäderna ska innehålla lokaler för gemenskap och social samvaro.

Trygghetsboendet ska vara i bostadsrättsform, finnas på den vanliga bostadsmarknaden och inte vara behovsprövat enligt socialtjänstlagen.

Tävlingen vänder sig till byggaktörer som tillsammans med kommunen är intresserade av att skapa bo­städer för äldre som är hållbara, omsorgsfullt gestaltade och möjliggör för en aktiv livsstil och social gemenskap mellan de boende. Markpriset kommer att vara fast och utgör inte ett av bedöm­ningskriterierna. Den byggaktör och det tävlingsbidrag som på bästa sätt uppfyller de av kommunen satta skall-kraven och samtidigt bidrar med attraktiva mervärden kommer att erbjudas en markanvisning och får en chans att i samverkan med kommunen påverka projektet i ett tidigt skede genom att delta i detaljplanearbetet från start.

Det planerade markanvisningsområdet omfattar ca 12 000 kvadratmeter mark på en del av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154. Området ligger intill Ekebyvägen och Snapptunavägen, se kartskiss. Det är ca 500 meter från Roslagsbanan med Ormsta station och ca 1,5 km från Vallentuna centrum med kommersiell- och offentlig service. Marken är idag obebyggd och angränsar till en 4H-gård, småhusområden och grönytor. Området ligger i den landsbygdsnära tätorten i anslutning till större skogsområden och jordbrukslandskap.

 

Tävlingen pågick under hösten 2021 och nio förslag lämnades in. Efter utvärdering utsågs Seniorgården/AB Borätt till vinnare. Ett markanvisningsavtal har tecknats och detaljplanearbetet har påbörjats.

 

Karta

Projektledare

Dawid Rojek-Szumanski

E-post:
dawid.rojekszumanski@vallentuna.se

Telefon:
08-587 849 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats