Lindholmens centrum

Karta

  Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Centrala Lindholmen omfattande fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:3, 5:78 m. fl. i Vallentuna kommun.

Syftet med planen är att utveckla Lindholmens centrum med utbyggnad av flerbostadshus och radhus i enlighet med de riktlinjer som redovisats i kommunens fördjupade översiktsplan 2018. Detaljplanearbetet ska även ge förutsättningarna för etablering av handel och annan kommersiell service, kommunala verksamheter som bibliotek, äldreboende, förskola samt iordningställande av torg och allmän plats. Syftet är även att tillgängligheten till infartsparkering och kollektivtrafik ska öka samt att gångstråket mellan stationsområdet och skolan ska förbättras.

Inriktningen är att planlägga för ca 300 bostäder. Omfattning av bebyggelsen kommer att läggas fast längre fram under planarbetet.

Delar av den kommunägda marken i området kommer via markanvisning att överlåtas till exploatörer för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, handel, service och verksamheter.

Planens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Lindholmen. Planområdet ligger cirka sju kilometer norr om Vallentuna centrum och omfattar markområden på ömse sidor om spåret vid Lindholmens tågstation och sträcker sig upp till Gustav Vasa-skolan.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Lindholmens centrum pågår. Planen beräknas skickas ut för samråd under 2022

Kontakt

Projektledare

Maria Hansson

Tel: 0858785163

E-post: maria.hansson@vallentuna.se

Planarkitekt

Alexandros Stogiannis

Tel: 08- 58785209

E-post: alexandros.stogiannis@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats