Lindholmens centrum

illustration

 

”enkel

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av cirka 300 bostäder i form av lägre flerbostadshus, radhus och övrig småhusbebyggelse. Detaljplanen utreder även möjligheten att uppföra en livsmedelsbutik, samt skapa förutsättningar för övrig handel, förskola och kontor.

Stor vikt läggs på att bevara områdets karaktär av stationssamhälle och småskalighet. I anslutning till stationsområdet skapar detaljplanen multifunktionella ytor och andra allmänna platser, som park och lekplats. Planarbetet säkerställer även nödvändiga ytor för bil- och cykelparkering, samt en trygg trafikmiljö för fotgängare, cykel och bilar genom ett vägnät av olika bredder och ett grönstråk som går genom området.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:3, 5:138, 5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 5:87, 5:88, 5:179, 8:1 och 8:2.

Delar av den kommunägda marken i området kommer via markanvisning att överlåtas till exploatörer för att möjliggöra utbyggnad av bostäder, handel, service och verksamheter.

Planförslaget avviker från vad som är redovisat i kommunens fördjupade översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen. Avvikelsen gäller antal bostäder.

Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Det är en sammanställning av alla de positiva och negativa miljökonsekvenser som bedöms medföra en betydande påverkan på miljön vid ett genomförande av detaljplanen.

Översiktsbild

Planens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Lindholmen. Planområdet ligger cirka sju kilometer norr om Vallentuna centrum och omfattar markområden på ömse sidor om spåret vid Lindholmens tågstation och sträcker sig upp till Gustav Vasaskolan.

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd mellan den 30 juni till den 23 september 2022. Ett samrådsmöte hölls den 22 augusti i Gustav Vasaskolan i Lindholmen.
En markanvisningstävling för området pågick under försommaren 2023. Den del av planområdet som markanvisats är tänkt att innehålla bostäder och lokaler för bland annat livsmedelsbutik. Beslut om vinnande aktör togs i Plan- och Miljöutskottet den 26 september. Läs mer om markanvisningen, se längre ned på sidan.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att ta fram ett granskningsförslag. Inkomna yttranden från samrådsperioden sammanställs i en samrådsredogörelse som blir tillgängligt till granskningsperioden. Planen planeras gå ut på granskning år 2025, kvartal 2.

Projektledare

Maria Hansson

Tel: 0858785163

E-post: maria.hansson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats