Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Missfärgat vatten i vattendrag och sjöar

Missfärgat vatten i vattendrag och sjöar

rostfärgat vatten

Den senaste tiden har vi fått in samtal från kommuninvånare som varit oroliga för att man sett blåskimrande eller rostfärgade utsläpp i våra vattendrag och diken.

Vi arbetar med att utreda de observationer som kommit in men allt pekar på att det är en surstöt som orsakat de utsläpp som observerats. En surstöt är ett naturligt fenomen som kan uppstå av långvarig torka som sedan följs av kraftiga regn.

Vi har tagit prover längs med Husaån och Holmbroån för att säkerställa att det inte rör sig om ett utsläpp av olja. Analysresultat inväntas om någon dag.

Utöver detta så gör vi provtagningar regelbundet för att övervaka miljön i våra vatten. I Åkerströmmens avrinningsområde sker provtagning varje månad vid tio platser. Miljöövervakningen mäter bland annat pH och halter av olika metaller.

Vad kan man göra för att förebygga surstötar?

Tillsammans med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) arbetar vi för att underlätta för markägare att göra åtgärder för att vårda vattendrag.

Genom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan lämnar kommunerna bidrag för markkartering. Vid en kartläggning av marken kan man se om marken är lämpad för strukturkalkning eller om det vore bra att anlägga ett kalkfilterdike. Kalkning används främst för att förbättra och göra markstrukturen på lerjordar mer stabil och minska läckage av fosfor från jordbruksmark till vatten. Kalkningsåtgärder kan även minska riskerna för problem med sura lerjordar.

Andra åtgärder som markägare kan göra är att:

  • undvika att rensa diken i sulfatjordar
  • reglera vattennivån i diken för att minska variationen över året
  • återställa tidigare sänkta sjöar och våtmarker.


Mer information om surstöt, sura sulfatjordar och om vattenvårdsåtgärder kan du läsa om via länkarna nedan. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats