Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag / Miljötillståndet i Vallentunas vatten

Miljötillståndet i Vallentunas vatten

I Vallentuna finns omkring 30 sjöar och 50 vattendrag. Kommunen övervakar miljötillståndet i Vallentunasjön och Garnsviken inklusive tillflöden. Varje månad tas prover som mäter näringsämnen, metaller, pH med mera.

Utöver den kommunala miljöövervakningen sker viss provtagning inom regionala och nationella program.

Miljöproblemen

Övergödning är det mest omfattande miljöproblemet i kommunens vattenmiljöer. Tärnan har god ekologisk status, Sparren har måttlig ekologisk status, och Vallentunasjön har dålig ekologisk status.

Vallentunas vattenmiljöer är även i hög grad påverkade av fysiska förändringar främst på grund av markavvattning och vandringshinder.

Vallentunasjön, Hargsån och Tärnan har dålig kemisk ytvattenstatus övriga vattenförekomster har god kemisk status. Samtliga vatten i Sverige har klassats till att ha förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) på grund av atmosfärisk deposition. I Vallentuna förekommer därutöver höga halter av PFOS i Vallentunasjön, Tärnan och Oxundaån-Hargsån. Påverkanskällor för miljögifter är framförallt via dagvatten och förorenade områden.

Orangebrun färg i diket och oljeaktig hinna? Vad är det för något? Är det ett utsläpp?

Det är vanligen en fråga om ett olyckligt naturfenomen som är negativt för vattenmiljön och för fisk, men ofarligt för människor.

Missfärgat vatten

Missfärgat vatten i dike, rostfärgat slam och oljeaktig hinna
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats