Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag / Miljötillståndet i Vallentunas vatten

Miljötillståndet i Vallentunas vatten

I Vallentuna finns omkring 30 sjöar och 50 vattendrag. Övergödning är det mest omfattande miljöproblemet i kommunens vattenmiljöer. Tärnan har god ekologisk status, Sparren har måttlig ekologisk status, och Vallentunasjön har dålig ekologisk status.

Vallentunas vattenmiljöer är även i hög grad påverkade av fysiska förändringar främst på grund av markavvattning och vandringshinder.

Vallentunasjön, Hargsån och Tärnan har dålig kemisk ytvattenstatus övriga vattenförekomster har god kemisk status. Samtliga vatten i Sverige har klassats till att ha förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) på grund av atmosfärisk deposition. I Vallentuna förekommer därutöver höga halter av PFOS i Vallentunasjön, Tärnan och Oxundaån-Hargsån. Påverkanskällor för miljögifter är framförallt via dagvatten och förorenade områden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats