Dricksvatten i kris

Även i kris är utgångspunkten att försörjningen av dricksvatten fungerar som vanligt. Det innebär att du som har kommunalt dricksvatten i en händelse som berör produktionen av dricksvatten normalt inte märker något mer än en eventuell uppmaning att spara på dricksvatten. Om det är något som händer som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten distribueras på något annat sätt och Vallentunas nödvattenplan aktiveras.

Om Vallentuna behöver försörjas med nödvatten kommer vi genom Roslagsvatten att aktivera och använda nödvattenplanen.

Var vattentankar placeras ut

I nödvattenplanen finns planering för hur vattentankar ska placeras ut i en kris så att hushåll som normalt försörjs med kommunalt vatten kan hämta dricksvatten. De i förväg valda platserna har utsetts med hänsyn till samhällsviktig verksamhet så som skolor, förskolor och äldreboenden samt behovet hos allmänheten och civilsamhället.

Vi informerar allmänheten om var vi ställer ut tankar när behov av nödvatten uppstår. Hur många och var de placeras avgörs utifrån vilka områden som påverkas i det aktuella fallet. Vid riktigt allvarliga fall kan även vattenhämtning ransoneras för att vattnet ska räcka till alla.

Nödvattenplanen är en del av kommunens krisberedskap och de trygghetspunkter som finns är prioriterade i händelse av kris. Där kommer du få information om bland annat tappställen utifall radio, internet inte fungerar.

Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor. Du når oss via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-587 850 00 eller e-post kommun@vallentuna.se

Frågor och svar om nödvatten

Vad är en nödvattenplan?

Vallentuna kommuns nödvattenplan ska skapa goda förutsättningar för att förse kommunens invånare med nödvatten om krisen skulle vara framme. Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många kommuninvånare drabbas.

Om det finns vatten i kranen men misstanke finns om att vattnet är förorenat, rekommenderar vi alltid att det ska kokas innan det används i dryck eller matlagning. Vid kokrekommendation ställer vi inte ut några nödvattentankar, eftersom vattnet kan användas om det kokas.

Vad är nödvatten?

Om det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas, behöver dricksvatten delas ut på något annat sätt. Detta dricksvatten kallas nödvatten och distribueras genom att vi ställer ut vattentankar på lämpliga platser.

När börjar nödvattenplanen gälla?

Roslagsvatten ansvarar för att göra situationsbedömningen när nödvattenplanen ska aktiveras. Planen innehåller två sätt att distribuera vatten på beroende på om vatten delvis kan fås fram i ledningsnätet eller om ledningsnätet helt är utan vatten.

  • Reservvatten – Dricksvatten baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. Distributionen sker i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt nät där särskilda tappställen upprättas, och hanteras av kommunalförbundet Norrvatten.
    Läs mer om reservvatten på norrvatten.se
  • Nödvatten – Dricksvatten levereras genom utställda vattentankar (plastbehållare i stålram på pall). Nödvatten i dessa behållare är endast avsett för att drickas eller till livsmedelsberedning, för att hushålla ytterst sparsamt med det.

Vilket ansvar har kommunen i en dricksvattenkris?

Vallentuna kommun ansvarar, i samråd med Roslagsvatten, för att prioritera vilka platser för tappställen på ordinarie vattenledningsnät (reservvatten) som ska användas, eller vilka platser nödvattentankar ska ställas upp på.

Vem ansvarar för att transportera nödvattentankarna?

Roslagsvatten ansvarar för att nödvattentankarna transporteras och ställs upp på plats och att tankbilar därefter kontinuerligt sköter om påfyllning av nödvatten.

Roslagsvatten upprättar även de tappställen på ledningsnätet som blir aktuella och möjliga.

Hur får jag information om när och var det är möjligt att fylla på med dricksvatten?

Var reserv- och nödvatten upprättas kommuniceras av Roslagsvatten till allmänheten (t ex via hemsida, sms-tjänst) men även av kommunen genom de digitala och analoga kommunikationskanaler kommunen förfogar över. I kommunen kommer vi även markera in de förutbestämda platserna på kommunkartan i vårt GIS system.

Kommunen kan också aktivera VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Vilket innebär t.ex. information via radiosändningar. Analog information kan t.ex. innebära affischering på anslagstavlor vid Trygghetspunkter och på andra platser samt muntlig information vid våra verksamheter. Samtliga Trygghetspunkter är också platser som är prioriterade för att förses med nödvattentankar.

Vad har jag för ansvar i en dricksvattenkris?

  • Du är skyldig att/behöver reducera din vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar.
  • Du ansvarar för att införskaffa vattendunkar eller andra kärl, samt att hämta och transportera dricksvatten från nödvatten-/tappställe för eget behov.
  • Företag som har behov av vatten för produktionen ansvarar vid allvarlig vattenbrist, och när nödvattenplanen är aktiverad, själva för anskaffning av behövlig mängd. För övrigt behov används dagvatten eller sjövatten.
  • Verksamheter som har behov av tryckhållning i egna fastighetsinterna system ansvarar själva för eventuell förberedelse för detta.

Vattenbehov för toaletter, tvättning och hygien m.m. för övriga får hämtas från andra källor såsom sjöar, bäckar, trädgårdstunna, damm eller pool.

Ett sätt att förbereda sig på inför en händelse där kvalitet och tillgång till vatten påverkas är att förvara en lämplig mängd vatten i din bostad, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda. Om en samhällskris inträffar i Vallentuna kommun och där tillgången till rent vatten minskar kommer du att få mer information om hur du ska agera.

Hur mycket vatten bör jag ha hemma för egen beredskap?

Du bör räkna med att det går åt minst ca tre liter dricksvatten per vuxen per dygn. På myndigheternas samlingssida krisinformation.se kan du läsa mer om egen beredskap när det gäller dricksvatten.

Dricksvatten vid kris på krisinformation.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats