Veda naturstig

Veda naturstig går genom ett varierat skogslandskap invid Storsjön. Hela naturstigens sträcka är ca 5 km. Väljer man att gå den kortare rundan är sträckan ca 4.2 km. Parkering finns vid ridskolan. Skogen vid Storsjön hyser stora naturvärden och en mängd fåglar trivs i den sjönära miljön.

Karta

Veda naturstig

1. Naturstigens början

Från parkeringen går man tillbaka längs med vägen till en stätta som leder in i en hästhage. Stigen leder genom hästhagen till nästa stätta som leder ut ur hagen. Det kan finnas olika stigar inne i hagen men huvudstigen är markerad. Tänk på att hålla hunden kopplad!

2. Grillplats

Vid Storsjöns sydvästra del finns ett berg med vacker utsikt över sjön. Här har tidigare funnits en brygga men den är sedan länge borttagen eftersom Storsjön inte klassas som en badsjö. Här finns grill, ved och sittmöbel.

3. Tallpelarsalen

Fortsätter man längs med stigen kommer man så småningom fram till en tallskog med vackra stammar. Här är målsättningen att skapa en tallpelarsal genom att avverka främst gran. Åtgärderna är utförda med stöd från Skogsstyrelsen. Tallar kan bli flera hundra år gamla. På marken växer skvattram och pors. 

4. Björkskogen

Den skira grönskan och de vita stammarna i björkskogen skapar ett speciellt ljus. På marken växer blåbär, skvattram och lummer. Här är målsättningen att bevara och utveckla björkskogen så att det fågelliv som trivs i den miljön kan utvecklas. Skogsåtgärderna som består i att gynna björk och avverka gran är utförda med stöd från Skogsstyrelsen.

5. Sumpskogen

Träden står under våren till viss del under vatten, därför har de ett speciellt utseende. Det ser ut som att rötterna går en meter upp på stammen. När vattennivån ändras så kraftigt skapas förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Spänger går genom hela sumpskogen, vandringen är trolsk!

6. Sjöutsikten

Vi lämnar sumpskogen och kommer då upp på ekbackarna. Här finns ett bord för picknick med utsikt över Storsjön. Fåglar som trivs vid Storsjön är till exempel knipa, skäggdopping, grågås, kanadagås, knölsvan, sothöna, rördrom, trana och brun kärrhök.

Åtgärden för att skapa sjöutsikt är utförd med stöd från Skogsstyrelsen.

7. Ekbackarna

Genom att röja fram unga ekar är målsättningen att skapa en ekbacke med inslag av tall. Idag finns här ungträd av ek och tall. Eken växer ganska snabbt i början. Redan om tio år kommer ungträden att upplevas som träd. Om 50 år har både ek och tall vuxit upp till stora träd. Om 500 år har ekarna utvecklats till stora "Sparbanksekar"! Man brukar säga att en ek växer i 300 år, upplever mogen ålder i 300 år och dör i 300 år.  

Åtgärderna är utförda med stöd från Skogsstyrelsen.

8. Hagmark

Vid hagmarkerna, får man en glimt av gamla Sverige. Här råder en unik känsla av tysthet och tidlöshet, det moderna samhället tonas bort och man fylls av ett sällsamt lugn. Kommunen har gjort skogsvård och börjat att öppna upp hagmarkerna eftersom de delvis hade tillåtits växa igen med skog. Målsättningen är att bete skall återinföras så att markerna hålls öppna. För att markerna skall hållas öppna krävs att de betas. Många hagar invid gårdarna på landsbygden slutade betas för ca 50 år sedan och efter det har de beskogats och vuxit igen. Den flora som trivs på de öppna hagmarkerna trängs undan när sly och träd tar överhanden.

9. Fornlämningar

På hagmarkerna finns rester från många olika tidsepokper. Invid Storsjön har man bott fint med närheten till sjön och fiske. På kartan ser man att hagmarkerna var små öar omgivna av vatten under bronsåldern. De svaga mörkblå ringarna visar sjönivån under stenåldern. De orange markeringarna visar fornlämningsområden, det vill säga gravfält och boplatser från järnåldern och bronsåldern. Mer om dessa fornlämningsområden kan man läsa om på Riksantikvarieämbetets fornsök.

10. Viltet

Skogens djur lever på det som finns i skogen. Älgen gillar att beta av ungträd som tall, sälg, björk och asp. Genom att röja asp vid midjehöjd skapas en mängd nya skott. Dessa ungskott är omtyckta av älgen.

11. Torpruin vid Sibirien

Husgrund, jordkällare och stenmurar samt trädgårdsväxter som äppelträd och syren, vittnar om att det en gång har stått ett litet torp på platsen. Gran och tall har tagits bort för att frilägga resterna efter torpet och gynna de gamla trädgårdsväxterna.

12. Längs med bäcken

Små skogsbäckar är viktiga livsmiljöer för många arter som gillar fuktiga förhållanden till exempel groddjur. Invid bäcken växer också hassel.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats