Bekämpning av jätteloka

Jättelokan, även kallad jättebjörnloka eller endast björnloka, är en främmande växtart som sprider sig lätt och slår ut annan växtlighet.

Jättelokans växtsaft kan ge brännskador och återkommande eksem på djurs och människors hud i kombination med solljus. Barn är speciellt utsatta.

Om du har jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa den. Bekämpningen bör göras flera gånger per år och upprepas under flera års tid.

Vem ansvarar för bekämpning av jätteloka?

Bekämpning av jätteloka ska skötas av den som äger eller sköter marken. 

• Vallentuna kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark.
• Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets vägområde.
• Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
• Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.

Vad gör jag med avfallet?

Om du har rensat bort en mindre mängd jätteloka på din tomt går det bra att slänga det i kärlet för hushållsavfall. Är det större mängder slänger du det som restavfall på en återvinningscentral. Tänk på att förpacka det väl så att risken för spridning av frön minimeras.

Så här känner du igen jättelokan

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) blommar i juli–augusti och har vita blommorna och kan bli upp till 0,5 meter i diameter. Den påminner svagt om hundkex och kan bli mellan 2-4 meter hög, med en stjälk på uppemot 10 centimeter i diameter. Bladen kan bli upp till en meter breda. Den tränger ut annan växtlighet genom sina höga och täta bestånd.

Jättelokan växer framförallt i fuktiga miljöer och påträffas ofta vid bäckar, i kärr och på stränder. Men den kan även växa på torrare platser såsom i vägkanter, på industritomter, i banvallar och på avstjälpningsplatser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats