Gävsjödalens friluftsområde, vad kan det bli?

Den nya stadsdelen Kristineberg kommer ha naturen inpå husknuten. Vallentuna kommun arbetar för att skapa entréer till Gävsjödalen och att öka möjligheterna för friluftsliv, för både gamla och nya Vallentunabor.

En förstudie för Gävsjödalen, som blev klar våren 2023, gav många idéer som kommunen kan arbeta vidare med. Förstudien utforskade frågor kring utveckling av ett mångfunktionellt friluftsområde med väl avvägd tillgänglighet som kan fungera för många olika intressen – ett friluftsområde som väcker engagemang och vilja till deltagande och aktivitet.

Under 2024 arbetar kommunen vidare med förprojektering. Inga beslut har ännu fattats om anläggningar för friluftsliv i området.

Förstudie i samverkan med föreningar

Landskapslaget AB har på uppdrag av Vallentuna kommun tagit fram en förstudie kring hur friluftsområdet skulle kunna utvecklas. Förstudien ger kunskapsunderlag och flera förslag på åtgärder som kan stärka områdets tillgänglighet för att locka en bred grupp besökare.

Förstudien har samlat olika behov och tankar genom konversationer, kreativa workshops, en digital enkät och en utställning på kulturhuset. Medlemmar från Vallentuna Scoutkår av NSF, Vallentuna Naturskyddsförening, Vallentuna-Össeby Orienteringslöpare, boende och besökande i Vallentuna har bidragit.

Samskapande med ungdomar från gymnasiet

Ungdomar från Vallentuna Gymnasium har haft en särskilt viktig och aktiv roll i förstudien. Ungdomarna som deltog går naturbruksprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet och arbetet var därmed relevant för deras utbildning.

Ungdomarna har bland annat arbetat ute på plats i Gävsjödalen, för att upptäcka och undersöka platser och stråk i skogen. De har fått analysera naturens rumslighet, den sensoriska upplevelsen av grönska, naturens egenskaper och det material som finns där, och hur dessa befintliga värden kan användas för att stärka upplevelsen av att vistas ute i naturen.

Genom fysiska skissmodeller har de fått drömma om hur de skulle vilja spendera tid i naturen, vad de behöver för att vistas där och hur det skulle kunna se ut. Studien inkluderar ett skissförslag av en plats för ungdomar som tar hänsyn till hur deras sociala liv ser ut och deras förhållande till naturen.

Om Gävsjödalen idag

Gävsjödalen bjuder på ett omväxlande naturlandskap – hasselsnår, lövsumpskog, klipphällar, gamla knotiga tallar och ängsmark. Området är ca 7 hektar stort och angränsar till en än större skog där bland annat Roslagsleden slingrar sig fram. Området används idag bland annat för löpning, orientering, ridning, cykling, mountain bike och rasta hunden.

Arbete med en anläggning för terrängcykel samt elljusspår pågår. Inom området ligger också Högdalatoppen och ett första steg i arbetet med att utreda möjligheterna till att nyttja den gamla soptippen pågår. Det finns dock en hel del utredningar som behöver göras för att toppen ska kunna utvecklas till ett besöksmål.

Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler som samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnssjöängen. Sjön har växt igen med vass och nu pågår arbete för att restaurera Gävsjön. Med Gävsjön som nav har området Gävsjödalen stor potential som en bebyggelsenära arena för friluftsliv, rekreation, motion och naturpedagogik.

Bakgrund till arbetet med friluftsområdet

Arbetet med Gävsjön och Gävsjödalen följer av kommunens ambitioner i miljö- och klimatstrategi, blåplan och miljöprogram för stadsdelen Kristineberg.

I miljöprogrammet för Kristineberg utrycks en ambition om en ökad tillgänglighet till omgivande naturmiljöer och att stadsdelen ska utvecklas i samklang med naturen. Från Kristineberg ska invånarna kunna ta sig ut till det tilltänkta friluftsområdet kring Gävsjön.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad som händer i och omkring området. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats