Nu ställs frågan – Gävsjödalens friluftsområde, vad kan det bli?

I direkt anslutning till den nya stadsdelen Kristineberg som planeras i sydöstra Vallentuna ligger den igenväxta Gävsjön. Runt våtmarken på båda sidor sprider sig ett spännande naturlandskap – hasselsnår, sumpmark, tät granskog, klipphällar, höga tallar och ängsmark. Inom området rör sig också både svampplockaren, hundrastaren, stigcyklisten, ryttaren, enduroåkaren, ornitologen och löparen. Det är många som vill samsas om skogen och nu påbörjas arbetet med att utforska vad det framtida friluftsområdet Gävsjödalen skulle kunna utvecklas till att bli.

Ambitionen med Gävsjödalens friluftsområde är att utveckla ett mångfunktionellt friluftsområde, byggt på hög delaktighet med väl avvägd tillgänglighetsanpassning för många olika brukargrupper – ett friluftsområde som skapar engagemang, vilja till deltagande och aktivitet. Området är ca 7 hektar stort och angränsar till en än större skog där bland annat Roslagsleden slingrar sig fram.

Våren 2023 ska förstudien vara klar.

Arbetet med förstudien finansieras genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen

Vem formar förslaget?

Då målet är att utveckla ett mångfunktionellt friluftsområde, byggt på hög delaktighet med väl avvägd tillgänglighetsanpassning för många olika brukargrupper kommer förstudien tas fram i samarbete med flera olika aktörer. Särskilt kommer ungdomar ha en viktig del i arbetet och genom att arbeta undersökande tillsammans med tonårstjejer från gymnasiet är förhoppningen att nya frågor och perspektiv får ta plats i utformningen. Processen ämnar också uppmuntra till ett större engagemang och ambassadörskap hos tjejerna, vilket i sin tur skapar bra förutsättningar för utvecklingen av platser med och för dem i området.

Vidare kommer förstudien tas fram tillsammans med Vallentuna naturskyddsförening, Vallentuna Össeby orienteringslöpare, Vallentuna scoutkår av NFS och Angarnsgruppen, vilka alla varit med i arbetet med att ta fram den projektplan som ligger till grund för förstudien.

Utöver detta kommer också de som idag använder platsen involveras genom att ges möjlighet till att lämna idéer och synpunkter.

Vem processleder framtagandet av förslaget?

Vallentuna kommun har gett uppdraget att processleda och ta fram förstudien till Landskapslaget AB vilket är ett väletablerat arkitektkontor inom landskapsarkitektur och stadsbyggnad. Företaget grundades 1973 och utgörs idag av 37 medarbetare bestående framför allt av landskapsarkitekter, arkitekter och planeringsarkitekter.

Teamet som ska jobba med att utforma förstudien för Gävsjödalens friluftsområde har bred kompetens som svarar mot de utmaningar och frågeställningar som bedöms vara viktiga för uppdraget. Tillsammans har de lång erfarenhet av att driva projekt genom olika kreativa processer med fokus på jämställdhet, kultur och unga.

Uppdragsansvarig från Landskapslaget är Anna Lebisch som är landskapsarkitekt och konstnär. Hon har sen länge arbetat med medskapande processer i olika gestaltningsuppdrag både i natur och inom mer urbana miljöer. Medverkande är också Lisa Klingwall, även hon landskapsarkitekt samt strategisk samhällsplanerare med en särskild kunskap om barnkonventionen och stadsplanering. Inom arbetsgruppen finns också Anna Åshage, expert inom miljöpsykologi, Petter Andersson, ekolog och forskare inom belysning i relation till fauna, samt Anna Wearnborg som är belysningsdesigner.

"Förhoppningsvis hittar vi de osynliga berättelserna och idéerna som boende och besökare besitter och som kan hjälpa oss att hitta rätt gestaltning för friluftsområdet och stärka dess identitet. Vi vill gärna också nå de tjejer som normalt sätt inte rör sig självmant ute i naturen." - Från Landskapslagets anbud.

Logotyp Landskapslaget

Vad ligger till grund för arbetet?

I miljöprogrammet för stadsutvecklingsprojektet Kristineberg utrycks en ambition om en ökad tillgänglighet till omgivande naturmiljöer och att stadsdelen ska utvecklas i samklang med naturen. Från Kristineberg ska invånarna kunna ta sig ut till det tilltänkta friluftsområdet kring Gävsjön.

Mer om detta kan du läsa här (länk).

Hur ser Gävsjödalen ut idag?

Miljövärderna är höga i hela området och Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler som samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnssjöängen. Arbetet med området har redan påbörjats med en utredning och ansökan om vattenverksamhet för restaurering av sjön som idag är igenvuxen. Det pågår även ett arbete med en anläggning för terrängcykel samt elljusspår.

Inom området ligger också Högdalatoppen och ett första steg i arbetet med att utreda möjligheterna till att nyttja den gamla soptippen pågår. Det finns dock en hel del utredningar som behöver göras för att toppen ska kunna utvecklas till ett besöksmål.

Tidsplan för förstudien

Arbetet med förstudien är i full gång och under onsdagen vecka 41 var Vallentuna Gymnasiums naturbruksprogram, barn- och fritidsprogram tillsammans med Landskapslaget och representant från fritidsförvaltningen ute i Gävsjödalen för att påbörja gestaltningsarbetet.

Bild på ungdomar som befinner sig i skogen

Bild: Ungdomar från Vallentuna gymnasium börjar utforska vad Gävsjödalens Friluftsområde kan komma att bli.

Gymnasieleverna kommer vara med genom hela processen och träffa Landskapslaget vid tre tillfällen.

Under senhösten är planen att det första förslaget som utarbetats av elever, föreningar och Landskapslaget ska presenteras för de som nyttjar Gävsjödalen. Då kommer också möjlighet finnas att tycka till om förslaget. Ambitionen är att möjligheten att påverka kommer vara stor genom hela projektets gång.

Våren 2023 ska förstudien vara klar.

Har du tankar och idéer?

Bor du i närheten av området? Brukar du vistas i skogen runt Gävsjön?

Har du idéer, tankar, känslor, funderingar kring arbetet med att ta fram ett förslag för Gävsjödalens friluftsområde?

Skicka gärna in dem antingen via länken nedan eller direkt till Anna Lebisch, ansvarig landskapsarkitekt på Landskapslaget AB, via anna.l@landskapslaget.se.

Till enkät

karta över området

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad som händer i och omkring området. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats