Bebyggelsenära natur

Den bebyggelsenära naturen är den natur som ligger precis i anslutning till bostäder och verksamheter i Vallentuna kommuns tätorter. Till de tätbebyggda områdena räknas Vallentuna tätort, Lindholmen, Karby-Brottby, Ekskogen och Kårsta. 

I den bebyggelsenära naturen ska det finnas möjlighet till närrekreation och återhämtning, samtidigt som den biologiska mångfalden ska tas om hand och bevaras. Bland annat är det fokus på rekreation och promenadstråk och samtidigt skapa en närhet till naturen. Den bebyggelsenära naturen ska vara tillgänglig för den som önskar ha nära till stadens möjligheter men också till en levande landsbygd.

Varje år arbetar kommunen med att underhålla den bebyggelsenära naturen. År 2021 arbetar kommunen i tätortsområdena Lindholmen och Karby-Brottby, och år 2022 planerar kommunen att underhålla den bebyggelsenära naturen i tätortsområdena Ekskogen och Kårsta. Längre ner på sidan kan du ta del av kartor över de olika tätortsområdena. 

Vill du ta del av hela skötselplanen för den bebyggelsenära naturen, hittar du den under rubriken "Skötselplan" längst ner på sidan.

Den bebyggelsenära naturen består av skog, lund, naturrester och åkermark. Nedan hittar du information om hur kommunen vill vårda och utveckla de olika naturområdena.

Skog

Vallentunas bebyggelsenära skogar ska ges möjlighet att vara riktiga skogar, men var tionde till var tolfte år behöver de ses över och underhållas. Detta för att bland annat beskära eller fälla träd som riskerar att falla ner vid gång- eller cykelvägar. När skogen gallras är syftet att skapa en innehålls- och upplevelserik miljö. För att gynna den biologiska mångfalden lämnas en del döda träd kvar för att låta svampar och insekter få möjlighet att fortplanta sig i dem. Extra värdefulla arter som till exempel ek, hassel och bok ska bevaras.

Lund

Det viktigaste arbetet i en lund är att gynna ädellövsarter och markflora samt att bevara den biologiska mångfalden. Detta görs bland annat genom att låta en del döda träd ligga kvar så att svampar och insekter får möjlighet att fortplanta sig. Växt- och kulturmiljöer ska vårdas.

Naturrester

Naturrester är områden som kan bli värdefulla naturområden om de underhålls på ett bra sätt. Det kan handla om platser med sly, remsor eller andra igenväxningsområden som med tiden kan utvecklas till parker eller en plats för avkoppling och återhämtning.

Ängsmark

Ängsmark ska slås en till två gånger per år, och tidpunkten väljs utifrån när arterna är på väg att fröa av sig. Höet som faller till marken får ligga kvar så att fröerna faller av, sedan tas höet upp och körs till kompost. En del träd ska bevaras, hamlas och vårdas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats