Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

SymbolMål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Kommunens översiktsplan 2040, grönstrukturplan och miljö- och klimatstrategi innebär att kommunen ska säkra ekosystemtjänster och en långsiktigt hållbar grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv. Naturmiljöer, värdefulla kulturmiljöer, landskapskaraktärer och tätortsnära grönstrukturer ska bevaras, förvaltas och användas som en resurs vid utveckling. Kommunen underlättar och uppmuntrar friluftsliv och vistelse i natur för att bidra till ökad miljömedvetenhet och bättre folkhälsa. Arbete pågår för att öppna ett naturcentrum vid naturreservatet Angarssjöängen.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att identifiera värdefull natur i planprojekt. I projekten tas ofta naturvärdesinventeringar fram och avvägningar görs där samtliga värdefulla naturvärdesobjekt inte alltid kan bevaras. Vallentuna kommun medverkar aktivt i samverkan kring Stockholms gröna kilar.

Kommunen arbetar löpande med att bevara och utveckla tätortsnära grönområden med stöd av skötselplan för bebyggelsenära natur. Skötseln av några av kommunens parkområden har anpassats för att gynna biologisk mångfald. Till exempel genom att anlägga ängsytor eller planteringar som lockar pollinerande insekter. De skogar som ägs av kommunen har endast naturvårdande skötsel.

Kommunen har med avstamp i en kartläggning av förutsättningar för människors möjlighet till friluftsliv i Vallentuna kommun nyligen formerat en organisation för kommunens friluftslivsarbete och samverkan med föreningar. En utbildning i friluftsliv och utomhuspedagogik har erbjudits för alla medarbetare på kommunens fritids. Syftet med utbildningen var att främja att skolnära natur används i undervisningen och stärka kunskaperna om allemansrätten.

Situationen för målet

Förlust av arter och naturmiljöer sker globalt. Ohållbart nyttjande och föroreningar stör ekosystemens funktioner. Främmande arter ökar i Sverige. Nationella utmaningar är bland annat att ha ett hållbart skogsbruk samtidigt som bioekonomin stärks, bevara ängs- och betesmarker, samt att återskapa våtmarker. Stockholms län är en växande storstadsregion. Över tid har exploateringar medfört att naturområden försvunnit och spridningsvägar för djur och växter försvagats.

Vallentuna har en rik natur med varierande och unika landskap. Närheten till grönska, gröna värdekärnor med höga naturvärden och tydliga, levande kulturmiljöer attraherar besökare och invånare. Andelen natur som har formellt skydd är dock relativt låg.

Naturvård

Ubbysjön

Vallentuna kommun har en rik natur med varierande och unika landskap. Vallentunas gröna värdekärnor har stor betydelse för såväl växter och djur som för samhället i stort.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats